eBGDAE1=105442345678910111213141541414216117218let ring1942042121422623924251126227412814XXXXXXlet ringlet ring29421421XXXXXX4214142XXXXXX30411411XXXXXX4114141XXXXXXlet ring31421421XXXXXX4214142XXXXXX32421421XXXXXX421421XXXXXX421XXXXXXlet ringlet ring33421421XXXXXX4214142XXXXXX34411411XXXXXX4114141XXXXXXlet ring35421421XXXXXX4214142XXXXXX36421421XXXXXX421421XXXXXX421XXXXXX3721383940414243444546474841224911502514252441441453115425542let ring5642121457421421XXXXXX4214142XXXXXXlet ringlet ring58411411XXXXXX4114141XXXXXX59421421XXXXXX4214142XXXXXXlet ring60421421XXXXXX421421XXXXXX421XXXXXX61421421XXXXXX4214142XXXXXXlet ringlet ring62411411XXXXXX4114141XXXXXX63421421XXXXXX4214142XXXXXX64421421XXXXXX421421XXXXXX421XXXXXX65113113113123214let ringlet ring66214121441116741242143681242169113113113123214702141214411171412312let ring721121111211731414141414141414let ring74141414141414141475421421XXXXXX4214142XXXXXXlet ringlet ring76411411XXXXXX4114141XXXXXX77421421XXXXXX4214142XXXXXX786x421421XXXXXX421421XXXXXX421XXXXXX7942180