c#G#EBF#Blet ringlet ringlet ring1Riff 1=1030574420353Zwrotka057let ringlet ringlet ring4035505760355let ringlet ringlet ring7Zwrotka Rozwiniêcie057803559057let ring10035511Coœ00300003001200300001213003000030014003000015Rozwinieta Zwrotka000013let ringlet ring164x00003517Wkraczasz na nowy poziom01303505let ringP. M.183x700000000000000019Koniec zwrotki0088888001010101010000121220121212P. M.21Refren200020002000200031113111331133113311227555755575557555775577557755533355333311P. M.P. M.P. M.23200020002000200031113111331133113311247555755575557555775577557755775577557P. M.25Koniec Refrenu2020020200262020000000000000000000let ringlet ringlet ring270572803529057let ringlet ringlet ring300353105732035let ringlet ring330573403535