You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=152442345678910VerseIhopethisold11trainbreaksdown12ThenIcouldtakea13walka-roundAnd,14seewhatthere15istosee16Timeisjusta17mel-o-dyWithallthe18peo-pleinthestreetWalkas19fastastheirfeetcantakethem20Ijustrollthroughtown_21_Andthoughmy22win-dowsgotaviewWellThe23frameI'mlook-ingthroughSeemsto24havenocon-cernfornow_25_SofornowI26Chorus30102I0102_0102XXXX3327need20100this0100here0100XXXX33280Old0122train0122to0122XXXX3329break-33000down3000_3000XXXX333030102Oh0102_0102XXXX3331please20100just01000100XXXX33320Let0122me0122please0122XXXX3333break-33000down3000_3000XXXX3334Break010233536373839404142VerseWellthisen-gine43screamsoutloud44Cen-tip-edegon-na45crawlwes-tbound46SoIdon'te-ven47makeasoundCause48it'sgon-nastingmewhenI49leavethistownAndallthe50peo-pleinthestreetThatI'll51ne-vergettomeetThese52tracksdon'tbendsome-how_53_And54IgotnotimeThatI55gottogettoWhere56Idon'tneedtobe_57_SoI58Chorus30102I0102_0102XXXX3359need20100this0100here0100XXXX33600Old0122train0122to0122XXXX3361break-33000down3000_3000XXXX336230102Oh0102_0102XXXX3363please20100just01000100XXXX33640Let0122me0122please0122XXXX3365break-33000down3000_3000XXXX336630102I0102_0102XXXX3367need20100this0100here0100XXXX33680Old0122train0122to0122XXXX3369break-33000down3000_3000XXXX337030102Oh0102_0102XXXX3371please20100just01000100XXXX33720Let0122me0122please0122XXXX3373break-33000down3000_3000XXXX3374Bridge3010201020102XXXX3375345wan-345na345break123123down123Ion33763010201020102XXXX_3377345But345I345can't123123now123stop3378_3010201020102XXXX3379345I345wan-345na123123on123break33803010201020102XXXXdown3381345345345123But123you1233382Versecantstopnoth-ingIfyou83gotnocon-trolOfthe84thoughtsinyourmindThatyou85keptin,youknowYou86don'tknownoth-ingButyou87don'tneedtoknowThe88wis-dom'sinthetreesNotthe89glasswin-dowsYou90cantstopwish-ingIfyou91don'tletgoBut92thingsthatyoufindAndyou93lose,andyouknowYou94keeponroll-ingPutthe95mo-mentonholdThe96framestoobrightSoputthe97blindsdownlowand...98Chorus30102I0102_0102XXXX3399need20100this0100here0100XXXX331000Old0122train0122to0122XXXX33101break-33000down3000_3000XXXX3310230102Oh0102_0102XXXX33103please20100just01000100XXXX331040Let0122me0122please0122XXXX33105break-33000down3000_3000XXXX3310630102I0102_0102XXXX33107need20100this0100here0100XXXX331080Old0122train0122to0122XXXX33109break-33000down3000_3000XXXX3311030102Oh0102_0102XXXX33111please20100just01000100XXXX331120Let0122me0122please0122XXXX33113break-33000down3000_3000XXXX33114Outro30301311520001160202131173wan-0break0on20Inadown311830301_311920001200202131213But0cant0stop20Inow3122_3030131232000124020213125300203126303013127200012802021312930020313001023131
Change tuning (R)