eBGDAE1F5 For Lyrics=100XXXXXXXXXXXX67755567XXXXXX5556755556753426xXXXXXX6751220122012202224422224423XXXXXXXXXXXX3442XXXX34423442XXXXXXXX1220444XXXXXXXX122012201220122067755567XXXXXX5555675555675XXXXXX6751220122012202224422224426XXXXXXXXXXXX67755567XXXXXX555675555675347XXXXXX6751220122012202224422224428XXXXXXXXXXXX3442XXXX34423442XXXXXXXX1220449XXXXXXXX122012201220122067755567XXXXXX10555675555675XXXXXX67512201220122022244222244211XXXXXXXXXXXX3442XXXX34423442XXXXXXXX122012XXXXXXXX122012201220122067755567XXXXXX13555675555675XXXXXX67512201220122022244222244214XXXXXXXXXXXX3442XXXX34423442XXXXXXXX122015XXXXXXXX122012201220122067755567XXXXXX16555675555675XXXXXX67512201220122022244222244217XXXXXXXXXXXX67755567XXXXXX5556755556753418XXXXXX675122012201220222442222442