You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=1184204242XXXX424420424242042342204242XXXX4244220424242204254204242XXXX426424042424204274204242XXXX42842042424204294204242XXXX4210420424242042114204242XXXX4212420424242042134204242XXXX42144204242424042154242979797201620053530174204242XXXX4218420424242042194204242XXXX4220420424242042214242979797202220053535302342424242420002024XXXP. M.25Chorus 14442232002054222620875875875752744423200005422P. M.P. M.2820875875875(0)(0)2944423200320054223020875875875(0)(0)31444232003200220322033Verse 24204242XXXX42344204242420423542204242XXXX4236422042424220423742204242XXXX4238422042424220423942204242XXXX42let ring404204242420424142442979797422020202053535304342424242420002044XXXP. M.45Chorus 24442232002054224620875875875754744423200005422P. M.P. M.4820875875875(0)(0)4944423200320054225020875875875(0)(0)5144423200320022052205342204242XXXX42P. M.5442204242420055Bridge4256575859426061426263Guitar Solo4242204242XXXX75647597977564654242204242XXXX75667599799775646742204242XXXX75687597979775646942204242XXXX775707757759972471999709799799700044729997099799799709970P. M.73Chorus 344423200320054227420875875875(0)(0)754442320032005422P. M.P. M.7620875875875(0)(0)7744423200320054227820875875875(0)(0)794442320032002208020814442320032005422P. M.P. M.8220875875875(0)(0)8344423200320054228420875875875(0)(0)P. M.8544423200320054228620875875875(0)(0)87444232003200220P. M.P. M.P. M.882089Outro022222022220222P. M.P. M.P. M.90022222022220222P. M.P. M.P. M.91022222022220222P. M.P. M.P. M.92022222022220222P. M.P. M.P. M.93022222022220222P. M.P. M.P. M.94022222022220222P. M.P. M.P. M.95022222022220222P. M.P. M.P. M.96022222022220222P. M.P. M.P. M.97022222022220222P. M.P. M.P. M.98022222022220222P. M.P. M.P. M.99Begin fade022222022220222P. M.P. M.P. M.100022222022220222P. M.P. M.P. M.101022222022220222P. M.P. M.P. M.102022222022220222P. M.P. M.P. M.103022222022220222P. M.P. M.P. M.104022222022220222P. M.P. M.P. M.105022222022220222P. M.P. M.P. M.106022222022220222P. M.P. M.P. M.107022222022220222P. M.P. M.P. M.108022222022220222P. M.P. M.P. M.109022222022220222P. M.P. M.P. M.110022222022220222P. M.P. M.P. M.111022222022220222P. M.P. M.P. M.1120222220222202221 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add comment108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add commentChange tuning (R)