1Intro=150442345678910111213141516171819ShSh20ShSh21Couplet 1ShBDShShBDSh22ShBDShShBDSh23ShBDShShBDSh24ShBDShShBDSh25ShBDShShBDSh26ShBDShShBDSh27ShBDShShBDSh28ShBDShShBDSh29ShBDShShBDSh30ShBDShShBDSh31ShBDShShBDSh32ShBDShShBDSh33ShBDShShBDSh34ShBDShShBDSh35ShBDShShBDSh36ShBDShShBDSh37ShBDShShBDSh38ShBDShShBDSh39ShBDShShBDSh40ShBDShSBDSCCSS41Couplet 2xHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxH50xHBDxHxHSxH51xHBDxHxHSxH52xHBDxHxHSxH53xHBDxHxHSxH54xHBDxHxHSxH55xHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxH57xHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSCC59ShSh60SoloShSh61ShBDShShBDSh62ShBDShShBDSh63ShBDShShBDSh64ShBDShShBDSh65ShBDShShBDSh66ShBDShShBDSh67ShBDShShBDSh68ShBDShShBDSh69ShBDShShBDSh70ShBDShShBDSh71ShBDShShBDSh72ShBDShShBDSh73ShBDShShBDSh74ShBDShShBDSh75ShBDShShBDSh76ShBDShShBDSh77ShBDShShBDSh78ShBDShShBDSh79ShBDShShBDSh80ShBDShSBDSCCSS81Couplet 3xHBDxHxHSxH82xHBDxHxHSxH83xHBDxHxHSxH84xHBDxHxHSxH85xHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxH87xHBDxHxHSxH88xHBDxHxHSxH89xHBDxHxHSxH90xHBDxHxHSxH91xHBDxHxHSxH92xHBDxHxHSxH93xHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSxH95xHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSxH97xHBDxHxHSxH98xHBDxHxHSCC99