1=148ShShSh342ShShSh3ShShSh4ShShSh5ShHCShSh6ShShSh7ShHCShSh8ShShSh9ShHCShSh10ShShSh11ShHCShSh12ShShSh13ShHCShSh14ShShSh15ShHCShSh16ShShSh17ShHCShSh18ShShSh19ShHCShSh20ShShSh21ShHCShSh22ShShSh23ShHCShSh24ShShSh25ShHCShSh26ShShSh27ShHCShSh28ShShSh29ShHCShSh30ShShSh31ShHCShSh32ShShSh33ShHCShSh34ShShSh35ShHCShSh36ShShSh37ShHCShSh38ShShSh39ShHCShSh40ShShSh41ShHCShSh42ShShSh43ShHCShSh44ShShSh45ShHCShSh46ShShSh47ShHCShSh48ShShSh49ShHCShSh50ShShSh51ShHCShSh52ShShSh53ShHCShSh54ShShSh55ShHCShSh56ShShSh57ShHCShSh58ShShSh59ShHCShSh60ShShSh61ShHCShSh62ShShSh63ShHCShSh64ShShSh65ShHCShSh66ShShSh67ShHCShSh68ShShSh69ShHCShSh70ShShSh71ShHCShSh72ShShSh73ShHCShSh74ShShSh75ShHCShSh76ShShSh77ShHCShSh78ShShSh79ShHCShSh80ShShSh81ShHCShSh82ShShSh83ShHCShSh84ShShSh85ShHCShSh86ShShSh87ShHCShSh88ShShSh89ShHCShSh90ShShSh91ShHCShSh92ShShSh93ShHCShSh94ShShSh95ShHCShSh96ShShSh97ShHCShSh98ShShSh99ShHCShSh100ShShSh101ShHCShSh102ShShSh103ShHCShSh104ShShSh105ShHCShSh106ShShSh107ShHCShSh108ShShSh109ShHCShSh110ShShSh111ShHCShSh112ShShSh113ShHCShSh114ShShSh115ShHCShSh116ShShSh117ShHCShSh118ShShSh119ShHCShSh120ShShSh121ShHCShSh122ShShSh123ShHCShSh124ShShSh125ShHCShSh126ShShSh127ShHCShSh128ShShSh129ShHCShSh130ShShSh131ShHCShSh132ShShSh133ShHCShSh134ShShSh135ShHCShSh136ShShSh137ShHCShSh138ShShSh139ShHCShSh140ShShSh141ShHCShSh142ShShSh143ShHCShSh144ShShSh145ShHCShSh146ShShSh147ShHCShSh148ShShSh149ShHCShSh150ShShSh151ShHCShSh152ShShSh153154