eBGDAE1=80898104428trem. bar10389810481012trem.bar(12)5Fdbk.(12)sl.8981068107semi harm.81012108semi harm.10123810trem.bar98semi…668full…harm.......................10(slight vib.)8(8)611608101110863126810trem.bar (10)½(10)(10)½(slight vib.)(10)313Xrake..1088981014810(10)full(10)full(slight vib.)(10)515semi harm8101210semi harm8101231610pick sl.XXX17rake15078710818slight vib.101910131120103321sl.(3)197(7)8103221012½(12)½12½(12)½3323121012132412trem.bar1312trem.bar1325sl.13full13full1315326semi harm.............15½15½15½¾¼¾¼¾½trem bar2715sl.XXX(slight vibs.)131515½28trem.bar1518full18full¾¾fulltrem.barsl.XXX2920full hold bend......................................20full20full20full20fullfull¾¾¾full3020fullsemi harm.......................20full2020full3120hold bend................2020202032202018dive (18)sl.XXX3310full8811810full8811810full8810full810810full3533410fullp810(10)810810868(8)½p6(6)81035XXX15½131613161315full131512131213full63611151613112015161617121015sl.XXXpick sl.XXX333379810868656586503881110108981110810½½10½811811full3915½p1416½1315fullsl.11full811811118881183334011full811811full1111full313XX0sl.541XXX18full1818full1818fullp1617171716½1716½rake........XXX34218fullfull¾½¼½full18fullsl.XXsl.XXX161316131613161343161316131613161316131613161316131613161316131613161316131815181518151816181618161816181618151815181618161816181618161816441816201820182018201820182018201820182018201820182018201820162017201720172017XXXX20452020200XXXX2020½4620201718full1818full18full18(18)471111811810810fullp8108108full(0)866488888½88½88hold bend...8¼8¼8½8½8full(8)XXX16649Section 1578755350(slight.vib)551rake5XXrake3X6525trem.bar(5)31333353178101054101212½¼¼¼¼5510121356121213121357trem.bar(13)151513155815½semi harm.15½15½¾½¾½¾½¾½¾½¾½¾½trem.bar59rake13XX1515½601518full18full¾¾¾fulltrem.bar6120full20full20full20full6220full20full20full2020full63202020206420pick sl.XXX65(w/echo repeats)8981066810(10)6789810688101269Fdbk.(12)sl.898107081071X8101210810123721073pick sl.XXX8668full748(8)sl.(8)75sl.(don't pick)XXX8101110½semi harm........86766810pull bar up(10)¼½(10)77sl.(10)sl.(don't pick)XXX8XX981078810trem.bar(10)798101210810123801081828384wind effects851081086810(10)810sl.(don't pick)XX871012108108812108910¼p88981190811891856810810131086928(6)653X1011811811893118X118131031013101188XX9415201517151281085395(5)½(5)1111810121081096(10)(11)81081010888010108897101088101012121010881010881098399100Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotation