You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1Intro=67ShShShShShShShShShShShShShShShSh442ShShShShShShShShShShShShShShShSh3ShShShShShShShShShShShShShShShSh4ShShShShShShShShShShShShShShShSh5ShShShShShShShShShShShShShShShSh6ShShShShShShShShShShShShShShShSh7ShShShShShShShShShShShShShShShSh8ShShShShShShShShShShShShShShShSh9ShShShShShShShShShShShShShShShSh10ShShShShShShShShShShShShShShShSh11ShShShShShShShShShShShShShShShSh12ShShShShShShShShShShShShShShShSh13ShShShShShShShShShShShShShShShSh14ShShShShShShShShShShShShShShShSh15Verse 1Some-ShwhereShSha-ShlongShShtheShwayShShShIShShfoundShShaShSh16me-Shan-ShShing,ShShShShShShShShShwokeShShupShSh17dre-Sham-ShShing,ShShShShShShSha-ShShlongShShtheShway.Sh18ShShShShShShShShShShShShShShShSh19Nev-SherShquiteShShseemsShShtheShsameShShShwhenShShyouShShareShSh20a-Shwak-ShShing,ShShShShShShShShShShShShandSh21mak-ShingShupShShforShShtheShtimeShShShyou'veShShsuchShShaShSh22priceShShShtoShShShpay.ShShShShShAndShthenShtheyShtakeShtheSh23dreamShShSha-ShShShway,ShShShShandShitShjustShShain'tShSh24fa-Shir,ShShShShShShShShShShShma-Shma.ShShSh25Chorus 1ShShShShShShShShShShShShShShSoShSh26helpShShmeShShthroughShShtheShnight,ShShShShShma-Shma,ShShSh27helpShmeShShtoSheaseShShtheShShpain-ShShShShShShShSh28.ShShShShShShShShShShShShShShShSh29TellShShmeShShit'sShal-ShShShright,ShShShShShShShSh30helpShShmeShShthroughShShtheShnight,ShShShShSho-ShnceSha-Shgain.Sh31ShShShShShShShShShShShShShShShSh32ShShShShShShShShShShShShShShShSh33ShShShShShShShShShShShShShShShSh34ShShShShShShShShShShShShShShShSh35Verse 2ShShShAndShthat'sShShtheShdan-ShShShgerShShinShShpre-ShSh36ten-ShShShShding,ShShShShShShShShShShShSh37try-ShShin'ShShtoShShde-ShfendShShShyour-ShShselfShShfromShSh38some-ShShoneShel-ShShs-She'sShShwar.ShShShShDon'tShknowShwhatShthey'reSh39fi-ShShShght-ShingShShfor,ShShShShnoShtheyShjustShShdon'tShSh40ca-Shre,ShShShShShShShShShShShn-Sho.ShShSh41Solo by FelderShShShShShShShShShShShShShShShSh42ShShShShShShShShShShShShShShShSh43ShShShShShShShShShShShShShShShSh44ShShShShShShShShShShShShShShShSh45Chorus 2ShShShShShShShShShShShShShShSoShSh46helpShmeShShtoShs-SheeShtheShlightShShShShShma-Shma,ShShSh47o-ShpenShShmySheyesShSha-ShShgain-ShShShShShShShSh48.ShShShShShShShShShShShShShShShSh49TellShShmeShShit'sShal-ShShShright,ShShShShShShShSh50helpShShmeShShthroughShShtheShnight,ShShShShSho-ShnceSha-Shgain.Sh51ShShShShShShShShShShShShShShShSh52ShShShShShShShShShShShShShShShSh53ShShShShShShShShShShShShShShShSh54ShShShShShShShShShShShShShShWouldShyouSh55helpShm-She,ShShShShShShShShShShShShma-Shma.Sh56ShShShShShShShShShShShShShShShSh57ShShShShShShShShShShShShShShShSh58ShShShShShShShShShShShShCouldShShyouShSh59helpShShme-ShShShShShShShShSh,ShShShShSh60ShShShShShShShShShShShShShShShSh61ma-Shma.ShShShShShShShShShShShShShShSh6263
Get Plus