1=1554423Intro456789Verse 1HCHC108xHCHC11ChorusHCHC12HCHC13HCHC14HCHC15HCHC16HCHC17BridgeHCHC18HCHC19HCHC20HCHC21HCHC22HCHC23HCHC24HCHC25Verse 2HCHC268xHCHC27ChorusHCHC28HCHC29HCHC30HCHC31HCHC32HCHC33BridgeHCHC34HCHC35HCHC36HCHC37HCHC38HCHC39HCHC40HCHC41OutroHCHC42HCHC43HCHC44HCHC45HCHC46HCHC47HCHC48HCHC49HCHC505152