1=185442Intro.3456789Uh101112131415161718A-1chi-byo-ua-re-bai-19so-redejuu-bun20koinio-21chi-re-ru22to-medeho-re-tehi-23tsu-re-ka-e-tte24soi-nemo25shi-cha-u26B-1zu-ru-ku-ra-io-i27to-ma-eko-28boo-ttoga-me-te-na-29i-ta-ra30i-chi-chigao-ni-31wa-nan-teru32rania-ruke-doza-33so-rejata-ka-ra34mo-chi-gu-sa-re-cha-u35ka-ra...36wa-ttei-i?sa-37C-1Let'sTrymu-ku-chi38su-gi-ruki-mi39jo-u-ze-tsunika-40e-te-a-ge-ruyo41i-ka-sumoko-42ro-sumota-da43wa-ta-shi44nou-deshi-dai45i-maka-so-ku46shi-te-kupi-kkingu47ka-ra-da-ju-uga48a-tsu-kuna-ruyo49da-renimoto-50me-ra-re-na-i51gii-tani52mouku-bi-t-ta-53Inter.-1ke545556Uh5758596061A-2ga-nitsu-ka-miu-ru62ta-ta-chiwa-shi-63nan-teka-64kko-iino65danojo-shika-rata-66ha-ya-ga-wa-ri67u-o!!myuu-68ji-shan-ppoi!!69B-2sa-i-se-ga-ma-n70re-ku-rairu71yuu-me-nimoshi-i72na-ttemo73ko-ko-ga-wa-rina-ro-74tena-in-shi-75ku-so-kusu-ruyoya-76wa-su-re-na-iyo77ka-su-ta-ne-ttota-tai-78te-ta79a-nohinoji-bun80C-2Let'sPlayko-noyu-81biwaneta-bun82ki-minifu-re-ru83ta-menia-ttano84kyou-tsuuge-n-go85waTA-Bfuda-ke86de-mone87tsuu-ji-a-e-ru88ho-raba-cchi-ri89ki-me-tachoo-kingu90i-sshonishi-se-n91a-tsu-me-cha-o-u92o-mo-ike-dote-93ba-na-se-na-i94giit-ani95mouku-bi-t-ta-96Inter.-2ke979899100101102103104105106107108109110111112113114Dke-n-kashi-115temosu-gu116chuu-ni-n-gushi-te117da-i-jo-118u-119buna-ka-na-120o-ri121122123C-3Let'sTrymu-ku-chi124su-gi-ruki-mi125jo-u-ze-tsunika-126e-te-a-ge-ruyo127i-ka-sumoko-128ro-sumota-da129wa-ta-shi130nou-deshi-dai131i-maka-so-ku132shi-te-kupi-kkingu133ka-ra-da-ju-uga134a-tsu-kuna-ruyo135da-renimoto-136me-ra-re-na-i137gii-tani138mouku-bi-t-ta-139ke140E141142Let'sTrymu-ku-chi143su-gi-ruki-mi144145146i-maka-so-ku147shi-te-kupi-kkingu148149150ho-raba-cchi-ri151ki-me-tachoo-kingu152153154a-renimoto-155me-ra-re-na-i156=60