1=133442Intro.-13456Intro.-2Li-7fe'saverySweet&Bit-ter8Beau-tySong910nee11ki-mina-rana-niwo12u-ta-u?1314AGoA-headorBack15RightorLeftshun-16kanshun-kansen-taku17noren-zokusu-18zu-shiika-oshi-19te-ta-ttei-20gainii-yaka-na-ri21MA-SHIdashi22Li-23fe'saverySweet&Bit-ter24Beau-tySong2526A-2i-numi-ta-ini27shi-p-pofu-28tteki-ge-n-to-ri29shi-ta-ri30zuu-zuu-shi-kui-ki-31re-na-idon-32nanisondatoi-33wa-bin-re-temo34Bkan35gaya-k-kaiTeen-36a-ger37ko-38douga39su-guDO-KI-DO-KI40a-ba-re-teko-ma-41ruke-doo-na-ji42CSU-TEE-JInou-43enii-rujantte44so-reda-kedenan-ka45yuu-kiwa-kunetei-46o-nda-ttekou-47o-nda-tteto-48kuinakoedemin-naii-49taiko-toSingingSoLoud50Intro.-351525354A2ChooseFriendorLove55LightorDeepjun-56jouai-joukon-ton57demon-zetsuta-58no-shiikaoshi-te-59ta-tteso-nou60radeki-zu-tsu-61i-te-ta-ri62Li-63fe'saverySweet&Bit-ter64Beau-tySong6566A-2 (2)ne-komi-ta-ini67tsu-mewota-68te-teji-bunma-mo-69ruyouni70ki-younia-ru-71ke-na-inan-72doko-ron-deha-ji73ka-sen-i-temo74B2sai75gase-n-baiTeen-76a-ger77ko-78ma-kuga79fuiniFU-RU-FU-RU80fu-ru-e-tesa-wa-81guke-doo-na-ji82C2NA-N-BAAdena-83i-ta-raiijanjuu-84nintoi-rowasho-u-85chinou-edetei-86o-nda-ttekou-87o-nda-tteya-88ke-doshita-ramin-nai-89ta-indashiShoutingSoLoud90Intro.-3 (2)91929394Inter.959697989910010110210324104D44105106107108109110111o-na-ji112D.S.SU-TEE-JInou-113enii-rujantte114so-reda-kedenan-ka115yuu-kiwa-kunetei-116o-nda-ttekou-117o-nda-tteto-118kuinakoedemin-naii-119taiko-toSingingSoLoud120CodaNA-N-BAAdewa-121ra-e-baiijanjuu-122nintoi-rowasho-u-123chinou-edete-124i-zo-kuda-ttekou-125ke-tsuda-ttehon-126tonoki-mochida-keda-127kishi-me-teShoutingSoLoud128Inter.-2129130131132Li-133fe'saverySweet&Bit-ter134Beau-tySong135136Li-137fe'saverySweet&Bit-ter138Beau-tySong139140Li-141fe'saverySweet&Bit-ter142Beau-tySong143144nee145ki-mina-rana-niwo146u-ta-u