eBGDAE1=1644421434445886886P. M.P. M.6da886minnagaisuki!!7e664XXXnen664XXXzok664ko66u66RU886RA66P. M.P. M.P. M.8RA33ra33553cle33Sing3333Time55333Mi9uta664tte664uta664tte886ai886tsu886P. M.10ta6e68ru8saik88you88shu66dan88tsu8888P. M.P. M.P. M.P. M.11ta664XXXnai664XXXkyo664ku66de66mo886bim6612you33ka33553shi33de3333mo55333naP. M.P. M.P. M.13to2222do442ke2222tai22se4422214ii664pa664i664no66415soul89898989898989891689898989121213178989898989898989188989898912121319898989898989898920898989891212132189898989898989892289898989121213P. M.P. M.2313121112111011109shi1098douyou24OO13X10TO55MATIK3KU2ni3ki3ma55P. M.P. M.25raXXre55te2ru353ji3kan3wa326ri13X10ja55oto3tsu23ka3nai55P. M.P.H.P. M.P. M.27X1110111011no1328yu13X10me55mu3gen2shi3tai3ko55P. M.P. M.29toXXdo55tou2rou353ka3mo3DAS330SHU13X10de55at3su23ma3ru55P. M.P.H.P. M.31X1110111011yoo1332gyo7u8gi9waru10ka9tta8ra7P. M.33sor8ry!13de13mo12na34ri78fu9ri1098735mo997kama997wa1098zu8P. M.36ni7pu8ri9HA10MAc9chau8play7dop37KI8RA13RI13tte12moP. M.P. M.P. M.P. M.38shi55775ya5ko57755re539ga77997sei7shun77997P. M.P. M.40e10108e10108Fo10108ver10108Shine121210ververre4110hon10to10ni13da13i12su15ki!!12P. M.P. M.P. M.P. M.42TEN664XXXSHON664XXXjou664shou66RU66886RA6RA643Po33ful33553Gig33Time3333HAA55333werP. M.44TO664tte664HAA664TO886tte886WA88645KU6WA68KU8sa88ga88su66ten88sai8888P. M.P. M.P. M.P. M.46A664XXXRE664XXXtte664iwa66re66te886mo6647MI33rem33553pa33tsu3333de55333SUP. M.P. M.P. M.48mo2222ha442na2222chi22tai4422249wai664te664ku664ru664bravewoP. M.P. M.P. M.P. M.50shi664XXXka664XXXkeru664TO66RE66MO886RO6651ko33ru33553FU33RA3333MU55333taeP. M.P. M.P. M.52ii44jan44664de44ii66jan66886de66P. M.P. M.53NO6RI68NO8RI88de1010iin66ja88nai881010P. M.P. M.P. M.P. M.54HAP664XXXPII664XXXwait664su66dat66te886ne6655I33kan33553ji33ru3333mo55333maP. M.P. M.P. M.56no2222i442ki2222roo22to4422257me4664664664664honnoude58ha89898989898989895989898989121213608989898989898989P. M.618989898912da12ka13no62dou55shi5temo55HOOMU5WAAKU5yo5P. M.63ri5mo5juu5you55ka5dai5hou564kago55no5ocha5osha55be5riren5P. M.P.H.P. M.65X1110111011shuu1366YUU55MOA5NA5CHU5RA5RU5me5P. M.67ku5ru5me5ku55wa5rai5U568KE55su5gi5te55o5na5P. M.P.H.P. M.69X1110111011ka1370i7tai8iki9pit10ta9shi8excellent7P. M.P. M.P. M.71de8mo13ni13ga12te72na78RI9FU1098773ma7daat7ta10X8noP. M.74tokkun7ki8atte9ku10re9ru8mo7tsu75su8koshi10mongen8ma9deP. M.P. M.P. M.P. M.76dat55775te5kae57755ri577ta77997ku7nai77997P. M.P. M.78ne10108ne10108Cant10108Good10108byeme121210ververSay7910cha10me10cha13da13i12su15ki12P. M.P. M.P. M.P. M.80664XXX664XXX66466668866681333355333333355333P. M.82664664664886886886836688888866888888P. M.P. M.P. M.P. M.84664XXX664XXX66466668866685333355333333355333P. M.P. M.P. M.8622224422222224422287664664664664P. M.P. M.P. M.P. M.88664XXX664XXX66466668866689333355333333355333P. M.P. M.P. M.90444466444666688666P. M.P. M.9166888810106688881010P. M.P. M.P. M.P. M.92664XXX664XXX66466668866693333355333333355333P. M.P. M.P. M.94222244222222244222954664664664664P. M.P. M.9614131213121112111011109979864869910097119P.H.S.H.10113241024410310481313105131320018161816171061071816171510818full18full18full18full18full18full18full10918½1618full1719(19)110111312121311114161515161121318P. M.1136565656511465656565P. M.1153333555511678785555P. M.1176565656511865656565P. M.P. M.P. M.119X58557X8120X8118810111110P. M.12144646466466466455312220191717172020P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.123444446886886886124664XXX664XXX664666688666P. M.P. M.P. M.125333355333333355333P. M.P. M.P. M.126444466444666688666P. M.1276688888866888888P. M.P. M.P. M.P. M.128664XXX664XXX664666688666129333355333333355333P. M.P. M.P. M.130222244222222244222131664664664664P. M.1327757757757751336775XXX6775XXX677599799799799778997997134664664664664446646646646646646645664664135775775775775567757759979979979977899799713699979997XXX99979997XXX9997XXX9997XXX9997XXX9997137775XXX775XXX77599799799799778997997138664664664664446646646646646646645664664139555355535553555355535553let ringP. M.P. M.140777577757775777514199970142775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1434466444446644456644456644414477555775559977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.14599777997779977799777146775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1474466444446644456644456644414855333553335533355333P. M.P. M.149775775775775150775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1514466444446644456644456644415277555775559977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.15399777997779977799777154775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1554466444446644456644456644415655333553335533355333157775775775775158987876765654159987876765654160121110111091098987161XXXXXX997220220220162
Shift pitch (R)