1=120442Inter.-13(Cowbell)45Who6Amo-to-me-ra-re-te-i-runowa7do-n-nakya-rade-suka?Haa8shi-ra-na-ike-dowa-ta-shiwa9wa-ta-shii-ki-rude-suSo10o-shi-teo-shi-teo-sude-su11hi-i-ta-rama-kede-suYeah12ne-konoyounishi-na-ya-kani13a-ru-i-te-kun-de-suko-14Bkoutoko-do-ku15gabi-toku16da-re-ni-mote-17na-zu-ke-ra-re-na-idesu...!?18na-no-ni19Chagu-sa-re-ta-rato-20nichi-ka-ranu-tan21ke-cha-unde-su22jin-ta-ifu-shi-gidesuwa23kyou-ka-shonimoji-24nimoko-ku-fu-kusu-sho25ruhou-ho-uwa26na-isuko-ma-runde-de-27Intro.-2su282930Fuu31A2u-ma-re-teya-kuju-u-go-nen32sa-kiwana-ga-ide-suHaa33chi-p-po-kenawa-ta-shide-su34so-rawata-ka-ide-suBut35mi-a-ge-ruda-kejayade-su36ma-kewaki-ra-ide-suYeah37na-n-de-moya-ru,ya-rude-su38ya-t-te-ya-run-de-sudo-39B2ryo-kutokon-jou40gashin-jou41do-konimoyo-42ri-mi-chiwashi-na-idesu...!?43na-no-ni44C2tai-yakifu-inida-45re-ta-rata-chi-do-sa-46ma-ccha-unde-su47o-ya-tsui-daidesuwa48"aanteshi-teyo"nan-49i-wa-re-ta-raoo-te50to-ma-ti-kkuni51ku-chiai-chau-nde-ga52Inter.su53545556575859bu-ki-you60Ddesuda-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63yo-n-de-i-ta-indesu64moshimin-naga65yo-ro-ko-buna-ra66ne-ko-mi-mida-tte67sou-cha-kusu-ru68desu!!69na-n-de70na-n-de71Ehagu-sa-re-ta-rato-72tannichi-ka-ranu-73ke-cha-unde-su74jin-ta-iwafu-shi-gidesu75hi-na-tami-taina76i-ongasu-kidesuta-77ya-wa-ra-_kana78hi-ha-dayo-wa-inde-to-79su80Fnu-sa-a-shishi-no-bi-ashiki-a-shishi-81sa-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michika-82wa-wa-shinomi-chioyukuta-shiwata-83ki-moi-sshonidoudesu?mi84sen-kou-haiku-ra-su-meitopai85me-to-mori-a-to-moka-reka-no-ru-jou86min-min-nanomi-chiwoyukunade87so-no-keso-kono-kede-su!ko88Gnu-sa-a-shishi-no-bi-ashiki-a-shishi-89sa-ha-mi-chii-ba-ra-michika-mi-china-90wa-wa-shinomi-chioyukuta-shiwata-91ki-i-sshonidoudesu?mimo92sen-kou-haiku-ra-su-meitopai93me-ri-to-moka-reka-no-jouru-to-moa-94min-min-nanomi-chiwoyukunade95so-no-keso-kono-kede-su!ko96