eBGDAE1=120442Inter.-1345Who6Amo-to-me-ra-re-te-i-runowa7do-n-nakya-rade-suka?Haa8shi-ra-na-ike-dowa-ta-shiwa9wa-ta-shii-ki-rude-suSo10o-shi-teo-shi-teo-sude-su11hi-i-ta-rama-kede-suYeah12ne-konoyounishi-na-ya-kani13a-ru-i-te-kun-de-suko-14BXXXXXXkouXXXXXXXXXtoXXXXXXXXXko-XXXXXXXXXdo-XXXXXXXXXkuXXXXXX15XXXXXXgaXXXXXXXXXbi-XXXXXXXXXtokuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX16XXXXXXda-XXXXXXXXXre-XXXXXXXXXni-XXXXXXXXXmoXXXXXXXXXte-XXXXXX17na-zu-ke-ra-re-na-idesu...!?18na-no-ni19Chagu-129sa-XXXXre-129ta-XXXXra129XX129XXXXto-12920XXtanXX129ni129chi-XXXXka-129XXra129XXXXnu-12921ke-129XXXXcha-129XXXXun129de-XXsu129XX22jin-ta-iwafu-shi-gidesu23kyou-129ka-XXXXsho129niXXXXmo129XX129XXXXji-12924XXshoXXni129mo129ko-XXXXku-129XXfu-129XXXXkusu-12925ru129XXXXhou-129XXXXho-129uXXwa129XX26na-ide-suko-ma-runde-27Intro.-2su282930Fuu31A2u-ma-re-teya-kuju-u-go-nen32sa-kiwana-ga-ide-suHaa33chi-p-po-kenawa-ta-shide-su34so-rawata-ka-ide-suBut35mi-a-ge-ruda-kejayade-su36ma-kewaki-ra-ide-suYeah37na-n-de-moya-ru,ya-rude-su38ya-t-te-ya-run-de-sudo-39B2XXXXXXryo-XXXXXXkuXXXtoXXXXXXXXXkon-XXXXXXXXXjouXXXXXXXXXXXXXXX40XXXXXXgaXXXXXXXXXshin-XXXXXXXXXjouXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX41XXXXXXdo-XXXXXXXXXkoXXXXXXXXXniXXXXXXXXXmoXXXXXXXXXyo-XXXXXX42ri-mi-chiwashi-na-idesu...!?43na-no-ni44C2tai-129yakiXXXXfu-129iXXXXni129XX129XXXXda-12945XXsa-XXre-129ta-129raXXXXta-129XXchi-129XXXXdo-12946ma-129XXXXccha-129XXXXun129de-XXsu129XX47o-ya-tsuwai-daidesu48"aan129teXXXXshi-129teXXXXyo"129XX129XXXXnan-12949XXteXXi-129wa-129re-XXXXta-129XXra129XXXXoo-12950to-129XXXXma-129XXXXti-129kkuXXni129XX51ku-chigaai-chau-nde-52Inter.suXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX54XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX55XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX56575859bu-ki-you60Ddesuda-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63yo-n-de-i-ta-indesu64moshimin-naga65yo-ro-ko-buna-ra66ne-ko-mi-mida-tte67sou-cha-kusu-ru68desu!!69na-n-de70na-n-de71Ehagu-sa-re-ta-rato-72tannichi-ka-ranu-73ke-cha-unde-su74jin-ta-iwafu-shi-gidesu75hi-na-tami-taina76ta-i-ongasu-kidesu77ya-wa-ra-_kana78hi-to-ha-dayo-wa-inde-79su80Fnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi81sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi82wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku83ki-mimoi-sshonidoudesu?84sen-paikou-haiku-ra-su-meito85me-ru-to-mori-a-to-moka-reka-no-jou86min-nademin-nanomi-chiwoyuku87so-kono-keso-kono-kede-su!88Gnu-1310ki-XXa-XXshiXXsa-1310shi-XXa-XXshiXXshi-1310no-XXbi-XXashi1310XXXXXXXX89sa-1310ka-XXmi-XXchiXXha-1310na-XXmi-XXchiXXi-1310ba-XXra-XXmichi1310XXXXXXXX90wa-1310ta-XXshiXXwaXXwa-1310ta-XXshiXXnoXXmi-1310chiXXoXXyuku1310XXXXXXXX91ki-1310miXXmoXXXXi-1310XXsshoXXniXXdou1310XXXXdesu?1310XXXX92sen-1310XXpaiXXXXkou-1310XXhaiXXXXku-1310ra-XXsu-XXmeito1310XXXXXXXX93me-1310ru-XXto-XXmoXXri-1310a-XXto-XXmoXXka-1310reXXka-XXno-1310XXjouXXXXXX94min-1310XXnaXXdeXXmin-1310XXnaXXnoXXmi-1310chiXXwoXXyuku1310XXXXXXXX95so-1310koXXno-XXkeXXso-1310koXXno-XXkeXXde-1310XXXXsu!1310131096
Shift pitch (R)