eBGDAE1=120442Inter.-103020032540502303320Who6Ame-0i-mo-to-ra-re-te-runowa7do-0n-0na0ra0su0ka?4kya-de-Haa8na-0wa-shi-ra-ike-dota-shiwa9wa-0ta-0shi0ki-0de-0su0i-ruSo10te0o-o-shi-o-shi-tesude-su11hi-0i-0ta-0ma-0de-0su4rakeYeah12no0na-ne-koyounishi-ya-kani13a-0ru-0i-0ku0de-0su0te-n-ko-14Bkoutoko-do-ku15gabi-toku16da-re-ni-mote-17na-(Organ)042zu-ke-ra-re-na-idesu...!?18na-no-ni19Chagu-(Synth)7sa-0re-6ta-0ra50to-720tan07ni6chi-6ka-5ra0nu-321ke-07cha-03un0de-3su7722jin-3ta-2i0wa2fu-33shi-3gi2desu723kyou-7ka-0sho6ni0mo50ji-724sho0ni7mo6ko-6ku-5fu-0kusu-325ru07hou-03ho-0u3wa7726na-ide-suko-ma-runde-27Intro.-2su(Trumpet)02802003252903002303320(String Ensemble)0Fuu31A2(Trumpet)re-0ju-u-ma-teya-kuu-go-nen32sa-0ki0wa0ga-0de-0su4na-iHaa33po-0ta-chi-p-kenawa-shide-su34so-0ra0wa0ka-0de-0su0ta-iBut35ge-0jami-a-ruda-keyade-su36ma-0ke0wa0ra-0de-0su4ki-iYeah37de-0ya-na-n-moya-ru,rude-su38ya-0t-0te-0ru0de-0su0ya-n-do-39B2ryo-kutokon-jou40gashin-jou41do-konimoyo-42ri-(Organ)042mi-chiwashi-na-idesu...!?43na-no-ni44C2tai-(Synth)7yaki0fu-6i0ni50da-745sa-0re-7ta-6ra6ta-5chi-0do-346ma-07ccha-03un0de-3su7747o-3ya-2tsu0wa2i-333dai2desu748"aan7te0shi-6te0yo"50nan-749te0i-7wa-6re-6ta-5ra0oo-350to-07ma-03ti-0kku3ni7751ku-chigaai-chau-nde-52Inter.su5354(Piano Slide)055335684103561141038789108121073127265703024020002058220200223024024675979111214161819212324262930ki-(E.P)0you02bu-7760Ddesu12456722040208da-02ka-ra561ga-1578n-4ko4nan-7de-1020su406224567da-22ke-0do4ku-02442u-42ki4mo5631578yo-4n-4de-7i-102ta-in0desu4064moshi2456722044244min-42naga565yo-1578ro-4ko-4bu7na-2020ra406624567ne-22ko-0mi-2mi024424da-24tte567sou-3577cha-kusu-ru68desu!!24424424424424424469na-n-de70na-n-de71Ehagu-8sa-1re-7ta-1ra61to-872tan18ni7chi-7ka-6ra1nu-473ke-18cha-14un1de-4su874jin-4ta-3i1wa3fu-4shi-4gi3desu875hi-8na-1ta7mi-1tai61na876ta-1i-8on7ga7su-6ki1desu477ya-18wa-14ra-1ka4na8_7863hi-63ha-63636374yo-7481wa-in81to-dade-79su80Fnu-1ki-1a-0shisa-1shi-1a-0shishi-1no-1bi-0ashi181sa-1ka-1mi-0chiha-1na-1mi-0chii-1ba-1ra-0michi182wa-1ta-1shi0wawa-1ta-1shi0nomi-1chi1o0yuku183ki-0mi0mo1i-11ssho2nidou0desu?184sen-11pai0kou-11hai0ku-1ra-1su-0meito185me-1ru-1to-0mori-1a-1to-0moka-1re1ka-0no-1jou86min-11na0demin-11na0nomi-1chi1wo0yuku187so-0ko0no-1keso-1ko1no-2kede-0su!188Gnu-1ki-1a-0shisa-1shi-1a-0shishi-1no-1bi-0ashi189sa-1ka-1mi-0chiha-1na-1mi-0chii-1ba-1ra-0michi190wa-1ta-1shi0wawa-1ta-1shi0nomi-1chi1o0yuku191ki-0mi0mo1i-11ssho2nidou0desu?192sen-11pai0kou-11hai0ku-1ra-1su-0meito193me-1ru-1to-0mori-1a-1to-0moka-1re1ka-0no-1jou94min-11na0demin-11na0nomi-1chi1wo0yuku195so-0ko0no-1keso-1ko1no-2kede-0su!196
Shift pitch (R)