eBGDAE1=120442Inter.-1(Trombone)23242204242524020042Who6Ame-2i-mo-to-ra-re-te-runowa7do-2n-2na2ra2su2ka?1kya-de-Haa8na-2wa-shi-ra-ike-dota-shiwa9wa-2ta-2shi2ki-2de-2su2i-ruSo10te2o-o-shi-o-shi-tesude-su11hi-2i-2ta-2ma-2de-2su1rakeYeah12no2na-ne-koyounishi-ya-kani13a-2ru-2i-2ku2de-2su2te-n-ko-14Bkoutoko-do-ku15gabi-toku16da-re-ni-mote-17na-zu-ke-ra-re-na-idesu...!?18na-no-ni19Chagu-sa-re-ta-rato-20tannichi-ka-ranu-21ke-cha-unde-su22jin-ta-iwafu-shi-gidesu23kyou-ka-shonimoji-24shonimoko-ku-fu-kusu-25ruhou-ho-uwa26na-ide-suko-ma-runde-27Intro.-2su(Trombone)22824220422923024020042Fuu31A2re-2ju-u-ma-teya-kuu-go-nen32sa-2ki2wa2ga-2de-2su1na-iHaa33po-2ta-chi-p-kenawa-shide-su34so-2ra2wa2ka-2de-2su2ta-iBut35ge-2jami-a-ruda-keyade-su36ma-2ke2wa2ra-2de-2su1ki-iYeah37de-2ya-na-n-moya-ru,rude-su38ya-2t-2te-2ru2de-2su2ya-n-do-39B2ryo-kutokon-jou40gashin-jou41do-konimoyo-42ri-mi-chiwashi-na-idesu...!?43na-no-ni44C2tai-yakifu-inida-45sa-re-ta-rata-chi-do-46ma-ccha-unde-su47o-ya-tsuwai-daidesu48"aanteshi-teyo"nan-49tei-wa-re-ta-raoo-50to-ma-ti-kkuni51ku-chigaai-chau-nde-52Inter.su53545556575859bu-ki-you60Ddesuda-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63yo-n-de-i-ta-indesu64moshimin-naga65yo-ro-ko-buna-ra66ne-ko-mi-mida-tte67sou-cha-kusu-ru68desu!!69na-n-de70na-n-de71Ehagu-sa-re-ta-rato-72tannichi-ka-ranu-73ke-cha-unde-su74jin-ta-iwafu-shi-gidesu75hi-na-tami-taina76ta-i-ongasu-kidesu77ya-wa-ra-_kana78hi-to-ha-dayo-wa-inde-79su80Fnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi81sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi82wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku83ki-mimoi-sshonidoudesu?84sen-paikou-haiku-ra-su-meito85me-ru-to-mori-a-to-moka-reka-no-jou86min-nademin-nanomi-chiwoyuku87so-kono-keso-kono-kede-su!88Gnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi89sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi90wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku91ki-mimoi-sshonidoudesu?92sen-paikou-haiku-ra-su-meito93me-ru-to-mori-a-to-moka-reka-no-jou94min-nademin-nanomi-chiwoyuku95so-kono-keso-kono-kede-su!96
Shift pitch (R)