1=120xHBDfHfHfHBDfHBDfH342xHBDfHfHfHBDfHBDfH3xHBDfHfHfHBDfHBDfH4xHBDfHfHfHBDfHBDfH5xHBDfHfHfHBDfHBDfH6xHBDfHfHfHBDfHBDfH7xHBDfHfHfHBDfHBDfH8xHBDfHfHfHBDfHBDfH9xHBDfHfHfHBDfHBDfH10SLMTSLTHFTLTLTHFTLFTLTHFTLFT11fHSLTxHxHxHSLTBDLFT12SBDSBDSxHxHxH13fHSLTxHxHxHSLTBDLFT14fHSLTxHxHxHxHxH15fHSLTxHxHxHxHxH16SBDSBDSxHxHxH17fHSLTxHxHxHSLTBDLFT18fHSLTxHxHxHSLTBDLFT19SBDSBDSxHxHxH203xSLMTSLTHFTLTLTHFTLFTLTHFTLFT21fHSLTxHxHxHSLTBDLFT22SBDSBDSxHxHxH23fHSLTxHxHxHSLTBDLFT24fHSLTxHxHxHxHxH25fHSLTxHxHxHxHxH26SBDSBDSxHxHxH27fHSLTxHxHxHSLTBDLFT28fHSLTxHxHxHSLTBDLFT29SBDSBDSxHxHxH30SLMTSLTHFTLTLTHFTLFTLTHFTLFT31fHSLTfHfHfHfHfHSLTfHSLTfHSLT32SLMTSLTHFTLTLTHFTLFTLTHFTLFT33=114fHBDLFTHFTSSLTSLT4434fHSLTxHxHxHSLTBDLFTxHxH35xHSxHHFTxHHFTxHSxHLMTxHSxHfHSLTLFT36fHSLTxHxHxHxHxHxHxH37fHSLTxHHFTxHLTxHHFTxHLFTxHHFTxHLFTxHBDBDBDBD38fHSLTxHxHxHxHxHxHxH39fHSLTxHxHLTHFTLFTHFTLFTBDLFTHFTLFTBD40fHSLTxHxHxHxHxHxHxHLTS41fHSLTxHxHxHxHxHxHxH42fHSLTxHxHxHxHxHxHxH43fHSLTxHxHxHLTSLTHFTLFTHFTLFTHFT44fHSLTxHxHxHxHxHxHxH45fHSLTxHxHxHxHxHxHxH46fHSLTxHxHxHxHxHxHxH47LMTSLTHFTLFTHFTSLTHFTLFTLTSLTHFTLFTHFTLFT48fHSLTxHxHxHxHxHxHxH49fHSLTxHxHxHxHxHxHxH50fHSLTxHxHxHxHxHxHSxHLTHFTLMT51fHSLTxHxHxHxHxHxHxH52fHSLTxHxHxHxHxHxHxH53fHSLTxHxHxHxHxHxHxH54fHSLTxHxHxHxHxHxHxH55LTSLTHFTLFTHFTLFTBDLFTHFTLTSLMTHMTLMTSLTHFTLTHFTLFTHFTLTHFTLFTBDLFTHFT7456fHBDLFTHFTSSLTSLT4457fHSLTxHxHxHSLTBDLFTxHxH58xHSxHHFTxHHFTxHSxHLMTxHSxHfHSLTLFT59fHSLTxHxHxHxHxHxHxH60fHSLTxHHFTxHLTxHHFTxHLFTxHHFTxHLFTxHBDBDBDBD61fHSLTxHxHxHxHxHxHxH62fHSLTxHxHLTHFTLFTHFTLFTBDLFTHFTLFTBD63fHSLTxHxHxHxHxHxHxHLTS64fHSLTxHxHxHxHxHxHxH65fHSLTxHxHxHxHxHxHxH66fHSLTxHxHxHLTSLTHFTLFTHFTLFTHFT67fHSLTxHxHxHxHxHxHxH68fHSLTxHxHxHxHxHxHxH69fHSLTxHxHxHxHxHxHxH70LMTSLTHFTLFTHFTSLTHFTLFTLTSLTHFTLFTHFTLFT71fHSLTxHxHxHxHxHxHxH72fHSLTxHxHxHxHxHxHxH73fHSLTxHxHxHxHxHxHSxHLTHFTLMT74fHSLTxHxHxHxHxHxHxH75fHSLTxHxHxHxHxHxHxH76fHSLTxHxHxHxHxHxHxH77fHSLTxHxHfHSLTfHSLTxHfHSLTxH78fHSLT79