1=96BTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBTBT442CC1BDSshSSBDBDSshSSBD3BDSshSSBDBDSshSSBD4BDSshSSBDBDSshSSBD5BDSshSSBDBDSSSSS6CC2BDSshSSBDBDSshSSBD7BDSshSSBDBDSshSSBD8BDSshSSBDBDSshSSBD9BDSshSSBDBDSSSSS10CC1BDSshSSBDBDSshSSBD11BDSshSSBDBDSshSSBD12BDSshSSBDBDSshSSBD13BDSshSSBDBDSSSS14BDSshSSBDBDSshSSBD15BDSshSSBDBDSshSSBD16BDSshSSBDBDSshSSBD17BDSshSSBDBDSSSS18CC2BDSshSSBDBDSshSSBD19BDSshSSBDBDSSSS20BDSshSSBDBDSshSSBD21BDSSSSBDSSSS22CC1BDSshSSBDBDSshSSBD23BDSshSSBDBDSSSSBD24CC1BDSSSBDBDSSSSBD25BDSSSSSSSSS26CC1BDSshSSSCBDCC2BDSshSSBD27BDSshSSBDBDSSSS28CC1BDSshSSCC2BDSCBDSshSSBD29BDSSHFTLFTBDStxStxSSSS30CC1BDSshSSBDBDStxSSBD31BDSshSSSBDSshSSBD32CC1BDSshSSBDBDSshSBD33SBDSSSSSSSSSSSS34CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSfHBD35CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSSfHLTHFTfHHFTLFT36CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD37CC1BDfHSSfHBDCC2BDfHStxfHHFTLFTfHSStxStx338CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD39CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDSfHSfHStxSfHHFTLFT40CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD41CC1BDfHSfHSSfHSfHSfHSSfHSfHS42CC1BDfHfHSSCC2BDBDfHfHSSfHBD43CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSSfHSSfHS44CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD45CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDSfHSfHSSfHBD46CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD47CC2BDfHfHSSCC1BDfHSfHSLTfHHFTLFTfHLFT*48CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSCC1BD49fHBDCC2fHSSfHBDfHBDCC1SfHSBDfHSS50CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHBD51CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSSfHSSfHSS52CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHS53CC2BDfHSfHSCC1BDfHSSfHSfHSSfHSS54CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHS55CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHBDfHBDfHBD56CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHStxStx57CC1BDfHfHSfHSfHSSfHSfHSSfHSS58CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSfHS59CC1BDfHfHSSCC2SfHBDfHSfHHFTLFTfHSS60CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHS61CC1BDfHSfHSSCC2BDfHSSfHSfHSSfHLTHFT62CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSSfHSS63CC1BDfHfHSSCC2BDfHSfHfHSSfHSS64CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHS65CC1BDfHSSfHSCC2BDfHSSfHBDCC1BDCC2BDCC1BD66CC1BDfHfHSSCC2BDfHfHSfHSfHSS67CC1BDfHSfHSfHLTHFTfHSfHSfHSLTfHHFTLFT68CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHSfHSSfHSS69CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSfHSS70CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSBDfHSBD71CC1BDfHSSfHSSCC2BDfHSSfHSSfHLTHFTfHLFT*72CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSSfHSS73CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHfHSSfHSS74CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHfHSSfHS75CC1BDfHSSfHSSCC2BDfHSSfHSSCC1BDSfHSS76CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHBDSfHHFTSfHLFTS77CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSLTHFTfH78CC1BDfHSfHSSCC2BDfHBDfHSfHSSfHBD79CC1BDfHLTHFTfHLFTSfHSfHBDfHSLTfHHFTLFTfH*80CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHBDSfHLTHFTfHLFT81CC1BDfHSfHSSCC2BDfHBDfHSfHSfHSS82CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSSfHSS83CC1BDfHSMTLTfHSCC2SSfHBDMTLTfHSfHSMTLTfH84CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSSfHMTLTfHHFTLFT85CC1BDfHSfHSSCC2BDfHBDfHSLTHFTfHSfHSS86CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSfHSSfHSS87CC1BDfHSMTLTfHSSMTLTfHSfHSMTLTfHSfHMTLT88CC1BDfHStxfHSSCC2BDfHBDSfHSSfHSBDfH89CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDfHSLTHFTfHSfHSS90CC1BDfHSSfHSSCC2BDfHBDfHSSfHSfHSS91fHMTLTfHLTHFTfHSfHLTHFTfHMTLTfHSfHMTLTSfHLTHFT92CC1BDfHfHSCC2BDfHSfHSSfHSLTfHHFT93CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDMTLTfHLTHFTfHSSfHS94CC1BDfHfHSCC2BDfHBDfHSfHSfHSS95CC1BDfHSfHSSCC2BDfHSfHSMTfHLTHFTfHLFT96CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHSfHSSfHLTHFT97CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDSfHSLTfHHFTSfHHFTLFT98CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHSfHSSfHLTHFT99fHMTLTfHSLTHFTfHSfHLTHFTfHSMTLTfHSfHMTLTSfHS100CC1BDfHfHSSCC2BDfHBDLTHFTfHSfHMTLTSfHLTHFT101CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHSSfHSSfHSS102CC1BDfHSfHSCC2BDfHBDfHSfHSSfHLTHFT103CC2BDCC1BDCC2BDCC2BDCC1BDSS104CC1BDfHSfHSSCC2BDfHBDSfHSfHLTHFTLFTfHHFTLFT3105CC2BDfHStxfHStxStxCC1BDfHBDMTLTfHHFTfHMTLTfHHFT106CC2BDfHSfHSSCC1BDfHBDfHSfHLTHFTfHSMTLT107fHSfHLTHFTfHSMTLTfHSfHLTHFTfHSMTLTfHSfHSS108CC1BDfHSfHSSCC2BDfHBDfHSfHLTHFTLFTfHHFTLFTLFT33109CC1BDfHfHSrbfHLTfHHFTLTfHSfHSSfHLT110fHHFTLTfHSfHSSfHBDCC1BDfHSfHSSfHSS111CC1BDfHSSfHSfHSMTLTfHSfHMTLTLTHFTFade outfHHFTLFTLTHFTfHS