eBGDAE1=10016421 zwrotka 1/2Widzê ciebie0000poœród 40swoich snów000lecz0ty0nic2o mnie nie wiesz.000401643Jak mam 00dotrzeæ00jak2mam0dotrzeæ22do ciebie010(dowolnie)01002041 zwrotka 2/2Co 3odpowiedzieæ3332gdy0 za -1py -0- ta -2-j¹0znasz22dziêwczynê?000Nie wiem.205Jak3siê zachowaæ3332gdy2spo - 0nie -1wie -0ra -20ciê..3020206RefrenPoka¿00wszystkie00swoje00myœli.40Jednak00nie0istniejê020w twoich00zawi³ych 204snach.…07W moich oczach3303jesteœ03wszystkim.30Jeszcze00mnie nie znasz020to48ja.092 zwrotka 1/2Zmarnowa³em0000kawa³40czasu00marz¹c02marz¹c o2tobie0004010Zamiast00dzia³aæ00ba³em20siê0,¿e zrobiê010coœ3nie-0-tak.0112 zwrotka 2/2Co 3noc z nadziej¹3332w sercu20za-1sy-0pia-2-³em0obdarty22z0marzeñ.2012I3jak3co3rano32bu-0dzi-1³em0siê2by0znów3o 02tobie 02 graæ.013Refren *2Poka¿00wszystkie00swoje00myœli.40Jednak00nie0istniejê020w twoich00zawi³ych 204snach.…014W moich oczach3303jesteœ03wszystkim.30Jeszcze00mnie nie znasz02015Poka¿00wszystkie00swoje00myœli.40Jednak00nie0istniejê020w twoich00zawi³ych 204snach.…016W moich oczach3303jesteœ03wszystkim.33Jeszcze00mnie nie znasz020to417Przejœcieja.018Nigdy00nie0mów0 ¿egnaj.0319Nigdy00nie2mów0 kocham00nienie myœl¹c tak.320320Chcia³ bym00 œpiewaæ00o3rozstaniu102lecz00032020ta2spra -221Refren- wa0nie 0 dotyczy010nas.0Poka¿00wszystkie33swoje00myœli.30222Jednak00nie0istniejê003w twych30zawi³ych 333snach.0W moich oczach3303jesteœ03wszystkim.…323wszystkim.3Jeszcze00mnie nie znasz 020 to4ja.03To0ja...43to424ja.2Jeszcze00mnie nie znasz 020 to4 ja.03To0ja...43To225ja....33003Jeszcze00mnie nie znasz 020 to4ja...002202Change tuning (R)