You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=181442345678910111213madokaratewo14nobasushou15nennoyo16runiwa17sawarumono18subetekyou19miwoshime20shiteta21komakanaPURA22IDOdekamiwo23nobashiha24jimeru25fuanbakari26nanonikimochi27watokime28itane29"Just..Justclosemy30eyes31Justclosemy32skyki33gatsukeba34itsunohi35ka3637Justclosemy38eyes39Justclosemy40skyma41dononai42heyadehi43zawokaka44eteru454647484950515253tatoebasou54kimiganakiku55zuretato56shitemo57kuukikaeru58younaJOKE59mohakida60senai61semetemitome62rukotohajina63kattaso64noato65"shoukinoboku66janai"koko67ronisou68itta69"Open..Openmy70eyes71Openmy72skyfu73sagikomu74kimiwomi75te7677Openmy78life79Openmy80skymi81zuwoeta82younimu83negaomo84idasu8586"Tenshi..Te566n87shinohane88wo446hi89rogeso90bi234eruyu91meto92bi466koeta93i45694o566sa95nakitoki96wo446u97kabei98ki234wotome99teo100yo466ideta101i456102te566n103shinohane104wo446hi105rogeha106ru234kanayu107meo108i466koseta109ra456110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134"Shoki..shokisho135udou136nimi137serase138te139hashiri140dashi141ta142bokuno143kanse144ii145tsumade146mo147tojita148kuna149i150"Don't..Don'tclosemy151eyes152Don'tclosemy153skyBE154DDOnika155kushitea156ru157158Openyour159eyes160Openyour161skyNA162IFUwoka163zashitema164dowokezu165rukara166167"Tenshi..Te566n168shinohane169wo446hi170rogeso171bi234eruyu172meto173bi466koeta174i456175O566sa176nakitoki177wo446u178kabemo179ga234kuyou180nio181yo466ideta182i456183a566i184zuwodashi185te446ku186retaki187mi234wotsure188teto189bi466koeta190i456191te566n192shinohane193ga446a194rebabo195ku234wauta196itsu197zu466keruda198ro456u199tsu234ginoyu200meto201bi466koete202yu456ku203204205206207208209210Change tuning (R)
Get Plus