c#G#EBF#BHarm.Harm.1=854429931994258x1,2,3,4,5,6,7Verse67ChorusHarm.Harm.83x999241044113xPre-Verse99Harm.Harm.1299137xVerse1415Chorus163x991724184419Bridge204x21223x232425264x1,2,32728293x30243144Harm.324xOutro99333x191734191735