1=12044234SSSS5xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH6xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH7xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH8xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH9xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH10xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH11xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH12xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH13xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH14xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH15xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH16xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH17xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH18xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH19xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH20xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH21xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH22xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH23xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH24xHBDxHBDxHSxHxHBDSxHBDxHSxH