1=16044234567SSSSSFTFTFTFTFT8BDCCoHSBDoHoHoHS9BDoHoHSBDoHoHoHS10BDCCoHSBDoHoHoHS11BDoHoHSBDoHoHoHS12BDCCoHSBDoHoHoHS13BDoHoHSBDoHoHoHS14BDCCoHSBDoHoHoHS15SSSSBDFTBDFTBDFTBDFT16BDCCoHSBDoHoHoHS17BDoHoHSBDoHoHoHS18BDCCoHSBDoHoHoHS19BDoHoHSBDoHoHoHS20BDCCoHSBDoHoHoHS21BDoHoHSBDoHoHoHS22BDCCoHSBDoHoHoHS23BDoHoHSBDoHoHoHS24BDCCoHSBDoHoHoHS25BDoHoHSBDoHoHoHS26BDCCoHSBDoHoHoHS27BDoHoHSBDoHoHoHS28BDCCoHSBDoHoHoHS29BDoHoHSBDoHoHoHS30BDCCoHSBDoHoHoHS31BDoHoHSBDoHoHoHS32BDCCoHSBDoHoHoHS33BDoHoHSBDoHoHoHS34BDCCoHSBDoHoHoHS35BDoHoHSBDoHoHoHS36BDCCoHSBDoHoHoHS37BDoHoHSBDoHoHoHS38BDCCoHSBDoHoHoHS39BDoHoHSBDoHoHoHS40BDCCoHSBDoHoHoHS41BDoHoHSBDoHoHoHS42BDCCoHSBDoHoHoHS43BDoHoHSBDoHoHoHS44BDCCoHSBDoHoHoHS45BDoHoHSBDoHoHoHS46BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT47SSSSSSSS48BDCCoHSBDoHoHoHS49BDoHoHSBDoHoHoHS50BDCCoHSBDoHoHoHS51BDoHoHSBDoHoHoHS52BDCCoHSBDoHoHoHS53BDoHoHSBDoHoHoHS54BDCCoHSBDoHoHoHS55BDoHoHSBDoHoHoHS56BDCCoHSBDoHoHoHS57BDoHoHSBDoHoHoHS58BDCCoHSBDoHoHoHS59BDoHoHSBDoHoHoHS60BDCCoHSBDoHoHoHS61BDoHoHSBDoHoHoHS62BDCCoHSBDoHoHoHS63BDoHoHSBDoHoHoHS64BDCCoHSBDoHoHoHS65BDoHoHSBDoHoHoHS66BDCCoHSBDoHoHoHS67BDoHoHSBDoHoHoHS68BDCCoHSBDoHoHoHS69BDoHoHSBDoHoHoHS70BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT71SSSSSSSS72BDCCoHSBDoHoHoHS73BDoHoHSBDoHoHoHS74BDCCoHSBDoHoHoHS75BDoHoHSBDoHoHoHS76BDCCoHSBDoHoHoHS77BDoHoHSBDoHoHoHS78BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT79SSSSSSSS80BDCCoHSBDoHoHoHS81BDoHoHSBDoHoHoHS82BDCCoHSBDoHoHoHS83BDoHoHSBDoHoHoHS84BDCCoHSBDoHoHoHS85BDoHoHSBDoHoHoHS86BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT87SSSSSSSS88BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT89HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMTLT90LTLTLTLTLTLTBDS91oHSfHfHfH92oHSfHfHfH93oHSfHfHfH94oHSfHfHfH95oHSfHfHfH96oHSfHfHfH97oHSfHfHfH98oHSfHfHfH99BDoHfHSBDfHBDfHSBD100BDfHfHSBDfHBDfHSBD101BDoHfHSBDfHBDfHSBD102BDfHfHSBDfHBDfHSBD103BDoHfHSBDfHBDfHSBD104BDfHfHSBDfHBDfHSBD105BDFTBDFTBDFTBDFTBD106oHS107SSSSSSSSSS108BDCCoHSBDoHoHoHS109BDoHoHSBDoHoHoHS110BDCCoHSBDoHoHoHS111BDoHoHSBDoHoHoHS112BDCCoHSBDoHoHoHS113BDoHoHSBDoHoHoHS114BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT115116BDoHfHSBDfHBDfHSBD117BDfHfHSBDfHBDfHSBD118BDoHfHSBDfHBDfHSBD119BDfHfHSBDfHBDfHSBD120BDoHfHSBDfHBDfHSBD121BDfHfHSBDfHBDfHSBD122BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT123SSSSSSSS124BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT125SSSSSSSSSS126BDfHfHSBDfHBDfHSBD127BDfHfHSBDfHBDfHSBD128BDfHHCfHSHCBDfHBDfHSBDHCHC129BDfHfHSBDfHBDfHSBD130BDfHfHSBDfHBDfHSBD131BDfHfHSBDfHBDfHSBD132BDfHHCfHSHCBDfHBDfHSBDHCHC133BDfHfHSBDfHBDfHSBD134BDfHfHSBDfHBDfHSBD135BDfHfHSBDfHBDfHSBD136BDfHfHSBDfHBDfHSBD137BDfHfHSBDfHBDfHSBD138BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT139140BDCCoHSBDoHoHoHS141BDoHoHSBDoHoHoHS142BDCCoHSBDoHoHoHS143BDoHoHSBDoHoHoHS144BDCCoHSBDoHoHoHS145BDoHoHSBDoHoHoHS146BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT147148BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT149150=260BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT151=160BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT152=160BDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFTBDFT153