eBGDAE1=102442Intro222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX30222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX4001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX5222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX6222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX70222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX8001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX9222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX10Verse 1222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX110222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX12001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX13222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX14222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX150222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX16001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX17222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX18Chorus0222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX19001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX202344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX21222442222442XXXXXXXXXXXXXXXX222442222442XXXXXXXX220222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX23001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX242344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX25222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1426Verse 2222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX270222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX28001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX29222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX30222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX310222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX32001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX33222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX34Chorus0222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX35001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX362344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX37222442222442XXXXXXXXXXXXXXXX222442222442XXXXXXXX380222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX39001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX402344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX41222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1442Solo222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX430222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX44001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX45222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX46222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX470222002220XXXX02220XXXX022200222002220XXXXXXXX48001220001220XXXX001220XXXX001220001220001220XXXXXXXX49222442222442XXXX222442XXXX222442222442222442XXXXXXXX50Chorus0222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX51001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX522344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX53222442222442XXXXXXXXXXXXXXXX222442222442XXXXXXXX540222002220XXXXXXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXX55001220001220XXXXXXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXXXX562344223442XXXXXXXXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXX57222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX145822244259Change tuning (R)