1=120BDlaHWB442oTBDLCoTSLClaHWBBDoCoTHWBBDSHBGHBGBDLBG3BDlaHWBoTBDLCoTSLClaHWBBDoCoTHWBBDSHBG4HBGBDLBGBDlaHWBoTBDLCoTSLClaHWBBDoCoTHWB5BDSHBGHBGBDLBGBDlaHWBoTBDLCoTSLClaHWBBDoCoT6HWBBDSHBGHBGBDLBGBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWB7BDoCLWBBDcacaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWB8BDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWB9caBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGLBGca10caBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGca11HBGcaLBGcaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGca12caSHBGcaHBGcaBDLBGcaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcaca13LWBBDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWB14BDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBcaBDLCca15SLCcaLWBBDoCcacaLWBcaBDRCHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWB16caBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGca17BDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBcaBDHBGcacaSHBGca18HBGcaLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGca19caSHBGcaLWBHBGLBGcacaBDLWBcaBDLCcaSLCcaBDoCcacaLWB20BDHBGcacaSHBGcaLWBHBGcaLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoC21LWBBDcacaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWB22BDoCcacacaLWBBDHBGcaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWB23caBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGLBGcaca24BDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGca25LBGcaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcaca26SHBGcaHBGcaBDLBGcaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWB27BDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCca28cacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWB29BDoCcacaLWBcaBDRCHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWBca30BDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGcaBDcaLWB31caBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBcaBDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGca32caBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcaca33SHBGcaLWBHBGLBGcacaBDLWBcaBDLCcaSLCcaBDoCcacaLWB34BDHBGcacaSHBGcaLWBHBGcaLBGcacaBDBDLCSLCBDoC35BDHBGSHBGLBGBDBDLCSLC36BDoCHBGBDHBGSHBGLBGBD37BDLCSLCBDoCBDHBGSHBGLBG38BDBDLCSLCBDoCHBGBDHBGSHBG39LBGBDcbBDLCScbLCBDoCcbBDHBG40ScbHBGLBGBDcbBDLCScbLCBDoCcb41HBGBDHBGScbHBGLBGBDcbBDLCScbLCBDoC42cbBDHBGScbHBGLBGBDcbBDLCScbLC43BDoCcbHBGBDHBGScbHBGLBGBDcb44BDLCScbLCBDoCcbBDHBGScbHBGLBG45BDcbBDLCScbLCBDoCcbHBGBDHBGScbHBG46LBGBDcbBDLCScbLCBDoCcbBDHBG47ScbHBGLBGBDcbBDLCScbLCBDoCcb48HBGBDHBGScbHBGLBGBDcbBDLCScbLCBDoC49cbBDHBGScbHBGLBGBDcbBDLCScbLC50BDoCcbHBGBDHBGScbHBGLBGBDcb51BDLCScbLCBDoCcbBDHBGScbHBGLBG52BDcbBDLCScbLCBDoCcbHBGBDHBGScbHBG53LBGBDcbBDLCScbLCBDoCcbBD54HBGScbHBGLBGBDcbBDLCScbLCBDoCcb55HBGBDHBGScbHBGLBGBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWB56BDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGcaBDcaLWBcaBDLCca57SLCcaLWBBDoCcacaLWBcaBDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWB58BDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGcaca59BDLWBcaBDLCcaSLCcaBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWB60HBGcaLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCLWBBDca61caSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWB62BDHBGcaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCca63cacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBBDLCcaSLCcaLWB64BDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcaBDcaLWBca65BDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGcaBDLBGca66BDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaHBGca67LBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacacaLWBBDHBGcaca68SHBGcaHBGLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBca69BDRCHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWBBDoCcaca70caLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGcaBDcaLWBcaBDLCcaSLCcaLWB71BDoCcacaLWBcaBDHBGcacaSHBGcaHBGcaLBGcacaBDcaLWBca72BDLCcaSLCcaLWBBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGLBGcacaBDLWB73caBDLCcaSLCcaBDoCcacaLWBBDHBGcacaSHBGcaLWBHBGcaLBGca74cacaBDcacaBDLCcaSLCBDoCcacacaBDcaHBG75caSHBGcaLBGcacaBDcacaBDLCcaSLCcacaBDoCcaHBG76caBDcaHBGcaSHBGcaLBGcacaBDcaBDLCcaSLCcaBDoCca77cacaBDcaHBGcaSHBGcaLBGcacaBDcacaBDLCcaSLC78caBDoCcacaHBGcaBDcaHBGcaSHBGcaLBGcacaBDcbca79caBDLCcaScbLCcaBDoCcacacbcaBDcaHBGcaScbHBGcaLBGcaBDcb80cacacaBDLCcaScbLCcacaBDoCcacacbHBGcaBDcaHBGcaScbHBG81caLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLCcaBDoCcacacbcaBDcaHBG82caScbHBGcaLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLCcacaBDoCcacbcaHBG83caBDcaHBGcaScbHBGcaLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLCcaBDoCca84cbcacaBDcaHBGcaScbHBGcacaLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLC85caBDoCcacbcaHBGcaBDcaHBGcaScbHBGcacaLBGcacaBDcbca86caBDLCcaScbLCcaBDoCcacbcacaBDHBGcaScbHBGcaLBGcacaBDcb87cacaBDLCcaScbLCcaBDoCcacbcaHBGcaBDHBGcaScbHBGcacaLBG88cacaBDcbcacaBDLCcaScbLCcaBDoCcacbBDHBGScbHBG89caLBGcacaBDcbcaBDLCcaScbLCcaBDoCcacbcaHBG90caBDcaHBGcaScbHBGcaLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLCcaBDoCca91cbcacaBDcaHBGcaScbHBGcaLBGcacaBDcbcacaBDLCcaScbLC92caBDoCcacbcaHBGcaBDHBGcaScbHBGcacaLBGcacbcaca93LCcacbLCcaoCcacbcaHBGcaHBGcacbHBGcaLBGcacbca94cacbca