1Intro=10744234HWB5678HWB9101112HWB13Verse 141516HWB17181920HWB21Pre-Chorus 22HWB23xTxTHWB324oTHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333325Chorus oTLWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333326oToTxTxToToTxToTHWBHWB333327oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333328oToTxTxToToTxToTHWBHWB333329oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333330oToTxTxToToTxToTHWBHWB333331oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333332oToTxTxToToTxToT333333oToTxTxToTxToTxToT333334oToTHWBHWBxTHWBxToTxToTHWBxTHWBHWBoTHWB33333536373839VerseHWBHWBHWB404142HWB43444546HWB47Pre-Chorus48HWB4950HWB51ChorusoTLWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333352oToTxTxToToTxToTHWBHWB333353oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333354oToTxTxToToTxToTHWBHWB333355oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333356oToTxTxToToTxToTHWBHWB333357oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333358oToTxTxToToTxToT333359oTHWBoTHWBxTHWBxTHWBoTHWBxTHWBoTHWBxTHWBHWBoTHWB333360oTHWBHWBoTHWBxTHWBxTHWBoTHWBxTHWBHWBoTHWBxTHWBHWBoTHWB333361Bridge626364HWB6566xTxTxTxTxTxTxTxTcCxTxTxT33336768HWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB6970HWB7172HWBHWBHWBHWBHWBHWBoT373oTxTxTxTxTxTxT333374xTxTxTxTxTxTxTHWBxTxT333375xTxTHWBxTxTxTxTxTHWBxTxTHWBHWBHWBHWB333376xTxTxTxTxTxTxTxTxTxT333377oTHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333378HWBHWBHWBHWBHWB3379BT380HWB8182oToToTHWBoT33338384HWB8586xTHWBoT387HWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333388HWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333389HWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333390HWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWBHWB333391ChorusoTLWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333392oToTxTxToToTxToTHWBHWB333393oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333394oToTxTxToToTxToTHWBHWB333395oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333396oToTxTxToToTxToTHWBHWB333397oTHWBoTBTxTxTxToToTxTxTxT333398oToTxTxToToTxToT333399oTHWBoTHWBxTHWBxTHWBoTHWBxTHWBoTHWBxTHWBHWBoTHWB3333100oTHWBHWBoTHWBLWBxTHWBxTHWBoTHWBLWBxTHWBHWBoTHWBLWBxTHWBHWBoTHWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWBLWB3333101Outro102103xToT3104HWB105106107108HWB109110111112HWB