1Intro=12614212834CCBDLFTxHBDxHSBDLFTLTBDSxHxHxH5CCBDLFTxHBDSBDLFTLTBDxHSLFTHMTLFTHMTLFTLMT6CCBDLFTxHBDxHSBDLFTLTBDSxHxHxH7CCBDLFTxHBDSBDLFTLTBDxHSLFTHMTLFTHMTLFTLMT8CCBDLFTxHBDxHSBDLFTLTBDSxHxHxH9CCBDLFTxHBDSBDLFTLTBDxHSLFTHMTLFTHMTLFTLMT10Verse 1CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT11xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT12xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT13xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT14CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT15xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT16xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT17xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT18Verse 2CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT19xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT20xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT21xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT22CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT23xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT24xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT25xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT26ChorusCCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH27CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH28CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH29CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH30CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH31CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH32CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH33CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH34CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH35CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH36CCBD37Verse 3CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT38xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT39xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT40xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT41CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT42xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT43xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT44xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT45Verse 4CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT46xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT47xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT48xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT49CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT50xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT51xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT52xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT53ChorusCCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH54CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH55CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH56CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH57CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH58CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH59CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH60CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH61CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH62CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH63CCBD64Guitar SoloCCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT65xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT66xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT67xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT68CCBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT69xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT70xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHSHMTLFTLMTLFT71xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDSHMTLMTHFT72ChorusCCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH73CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH74CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH75CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH76CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH77CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH78CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH79CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH80CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH81CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH82CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH83CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH84CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH85CCBDxHxHCCSxHxHCCBDxHxHBDCCSxHxH86CCBD