1=170442345678xHSxHABD9VersexHABDxHxHSxHABD10xHxHxHSxHABD11xHABDxHxHSxHABD12xHxHxHSxHABD13xHABDxHxHSxHABD14xHxHxHSxHABD15xHABDxHxHSxHABD16xHxHxHSxHABD17xHABDxHxHSxHABD18xHxHxHSxHABD19xHABDxHxHSxHABD20xHxHxHSxHABD21xHABDxHxHSxHABD22xHxHxHSxHABD23xHABDxHxHSxHABD24xHxHSxHABD25ChorusCCABDoHABDoHSoH26oHABDoHABDoHSoH27oHABDoHABDoHSoH28oHABDoHABDoHSoH29CCABDoHABDoHSoH30oHABDoHABDoHSoH31oHABDoHABDoHSoH32oHABDoHABDoHSoH33CCABDoHABDoHSoH34oHABDoHABDoHSoH35oHABDoHABDoHSoH36oHABDoHABDoHSoH37CCABDoHABDoHSoH38oHABDoHABDoHSoH39oHABDoHABDoHSoH40oHABDoHABDSoHBD41CCBD42xHSxHABD43VersexHABDxHxHSxHABD44xHxHxHSxHABD45xHABDxHxHSxHABD46xHxHxHSxHABD47xHABDxHxHSxHABD48xHxHxHSxHABD49xHABDxHxHSxHABD50xHxHxHSxHABD51xHABDxHxHSxHABD52xHxHxHSxHABD53xHABDxHxHSxHABD54xHxHxHSxHABD55xHABDxHxHSxHABD56xHxHxHSxHABD57xHABDxHxHSxHABD58xHoHxHSxHABD59xHABDxHxHSxHABD60xHxHxHSxHABD61xHABDxHxHSxHABD62xHSoHxHSxHBD63xHABDxHxHSxHABD64xHxHxHSxHABD65xHABDxHxHSxHABD66xHoHBDSFT67ChorusCCABDoHABDoHSoH68oHABDoHABDoHSoH69oHABDoHABDoHSoH70oHABDoHABDoHSoH71CCABDoHABDoHSoH72oHABDoHABDoHSoH73oHABDoHABDoHSoH74oHABDoHABDoHSoH75CCABDoHABDoHSoH76oHABDoHABDoHSoH77oHABDoHABDoHSoH78oHABDoHABDSCSoH79CCABDoHABDoHSoH80oHABDoHABDoHSoH81oHABDoHABDoHSoH82oHABDoHABDoHSoHS83InterludeCCABDRCABDRCSRC84RCABDRCABDRCSRC85CCABDRCABDRCSRC86RCABDRCABDRCSRC87CCABDRCABDRCSRC88RCABDRCABDRCSRC89CCABDRCABDRCSRC90RCABDRCABDRCSRC91CCABDRCABDRCSRC92RCABDRCABDRCSRC93CCABDRCABDRCSRC94RCABDRCABDRCSRC95CCABDRCABDRCSRC96RCABDRCABDRCSRC97CCABDRCABDRCSRC98RCABDRCABDRCSRC99RCSRCABDRCSRCABD100RCSRCBDSSLTLTFTFT33101ChorusCCABDoHABDoHSoH102oHABDoHABDoHSoH103oHABDoHABDoHSoH104oHABDoHABDoHSoH105CCABDoHABDoHSoH106oHABDoHABDoHSoH107oHABDoHABDoHSoH108oHABDoHABDoHSoH109CCABDoHABDoHSoH110oHABDoHABDoHSoH111oHABDoHABDoHSoH112oHABDoHABDSCSoH113CCABDoHABDoHSoH114oHABDoHABDoHSoH115oHABDoHABDoHSoH116oHABDoHABDoHSoHS117Last ChorusCCABDoHABDoHSoH118oHABDoHABDoHSoH119oHABDoHABDoHSoH120oHABDoHABDoHSoH121CCABDoHABDoHSoH122oHABDoHABDoHSoH123oHABDoHABDoHSoH124oHABDoHABDoHSoH125CCABDoHABDoHSoH126oHABDoHABDoHSoH127oHABDoHABDoHSoH128oHABDoHABDSCSoH129CCABDoHABDoHSoH130oHABDoHABDoHSoH131oHABDoHABDoHSoH132oHABDoHABDoHSoHS133CCBD134135136137