1Intro=105hahthahthahthahthahtFThahthahthahthahthahthahthahtFThahtFT442ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh3ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh4ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh5ShLGBDShShSShShLGMTBDMTShMTShLGFTFTShFT6Verse 1ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh7ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh8ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh9ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh10ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh11ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh12ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh13ShLGMTBDMTBDShMTBDShMTShMTShLGCCBDShMTMTShMTLTShLTLT14ChorusShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh15ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh16ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh17ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh18ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh19ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh20ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh21ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh22BridgeShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh23ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh24ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh25ShLGBDShShSShShLGMTBDMTShMTShLGFTFTShFT26Verse 2ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh27ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh28ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh29ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh30ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh31ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh32ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh33ShLGMTBDMTBDShMTBDShMTShMTShLGCCBDShMTMTShMTLTShLTLT34ChorusShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh35ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh36ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh37ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh38ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh39ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh40ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh41ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh42Instrumental bridgeShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSShCCS43ShLGMTBDMTShMTShMTSMTShMTShLGLTBDLTShLTShFTSFTShFT44ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh45ShLGMTBDMTShMTMTShLTSShLTShLGLTBDShFTShLGFTShFT46ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSShCCS47ShLGMTBDMTShMTShMTSMTShMTShLGLTBDLTShLTShFTSFTShFT48ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh49ShLGMTBDMTShMTMTShLTSShLTShLGLTBDShFTShLGFTShFT50ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh51ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh52ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh53ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh54Verse 3ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh55ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh56ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh57ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh58ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh59ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh60ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh61ShLGMTBDMTBDShMTBDShMTShMTShLGCCBDShMTMTShMTLTShLTLT62ChorusShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh63ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh64ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh65ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh66ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh67ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh68ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh69ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh70Outro x 3ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh71ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh72ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh73ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh74ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh75ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh76ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh77ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh78ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh79ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh80ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh81ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh82ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh83ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh84ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh85ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh86ShLGCCBDShShSShShLGBDShShSSh87ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh88ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh89ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh90ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh91ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh92ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh93ShLGBDShShSShShLGBDShShSSh