d#A#F#C#G#D#A#P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1IntroIntro=1103100000314420000031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.3000003144x000000P. M.P. M.P. M.P. M.5Pre VersePre Verse43½000013½60043½043½P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.7000013½00483½043½0000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.9BridgeBridge4½3½001½01004½3½2½0011Verse IVerse I4½3½001½0P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1204½3½2½01301½004½144x3½001½00015Verse IIVerse II4½5½534½5½6½1653535353534½5½53174½5½6½7½5353185353534½5½53535319Bridge IIBridge II4½34P. M.P. M.P. M.P. M.200000004421000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.220000002300000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24ChorusChorus003100310003125003100310031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.260003100310031274x003100031003128SoloSolo: Not worked out yet29303132333435363738394041424344BridgeIntro [As Bridge]31000003145000003146000003147000000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.48Verse IIIVerse III4½3½001½04904½3½2½05001½004½P. M.P. M.514x3½001½00052Verse IVVerse IV4½5½534½5½6½5353535353534½5½53544½5½6½7½5353P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.555353534½5½53535356ChorusChorus0031003100031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.57003100310031580003100310031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.59003100031003160OutroOutro43311311311311P. M.P. M.613113113113113116231131131131131163311311311311311311P. M.P. M.643113113113113116531131131131131166311311311311311311P. M.P. M.6731131131131131168311311311311311693113113113113113117071