1Intro=13944234567xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH8xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH9xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH10xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH11xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH12xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH18xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH21xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC23Verse 1xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH31xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH32xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH34xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH36xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH38xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC39ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH40xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH47xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH50xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC51Verse 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH52xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH53xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH54xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH59xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH63xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH65xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH66xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC67ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH73xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH74xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC75xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH76xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH77xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH78xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH79xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH80xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH81xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH82xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSCC83BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH84xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH85xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH87xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH88xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH89xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH90xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH91xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH92xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH93xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH95xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH96xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH97xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH98xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH99SoloxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH100xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH101xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH102xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH103xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH104xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH105xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH106xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH107xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH108xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH109xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH110xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH111xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH112xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH113xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH114xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH115ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH116xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH117xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH118xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH119xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH120xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH121xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH122xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH123OutroxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH124xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH125xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH126xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH127xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH128xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH129xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH130xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH131xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH132xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH133xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH134xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH135xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH136xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH137xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH138xHBDxHxHSBDxHxHxHBDxHSxH