1=115xHBDxHSxHBDxHS442xHxHxHLTLTLTxHHFTHFTHFTxHHFTHFTHFTxHLFTLFTLFTxHSLFTCC33333xHBDBDxHSxHBDxHS4xHBDBDxHSxHBDxHS5xHBDBDxHSxHBDxHS6xHBDBDxHSfHcaxHSfHcaxHSCC7xHBDoHBDxHSxHBDxHS8xHBDBDxHSxHBDxHS9xHBDBDxHSxHBDxHSBD10xHSBDLTBDHFTBDxHSBDxHSLTBDxHLTBDHFTLFT11xHBDCCBDxHSxHBDCCxHS12xHBDBDxHSxHBDxHS13xHBDBDxHSxHBDCCxHS14xHBDBDxHSBDxHSxHLTCCHFTBD15xHBDCCxHSBDxHBDCCxHS16xHBDBDxHSxHBDxHS17xHBDBDxHSxHBDxHS18xHBDBDxHSfHcaxHSCCfHcaxHSCC19xHBDCCxHSxHBDxHS20xHBDxHSxHBDxHSSh21xHBDxHSxHBDxHS22xHBDxHSxHBDxHSSh23xHBDxHSxHBDxHS24xHBDxHSxHBDxHSSh25xHBDxHSxHBDxHS26xHBDxHSxHBDxHSSh27xHBDxHSxHBDxHS28xHBDxHSxHBDxHSSh29xHBDxHSxHBDxHS30xHBDxHSxHBDxHSSh31xHBDxHSxHBDxHS32xHBDxHSxHBDxHSSh33xHBDxHSxHBDxHS34xHBDxHLTSLTLTHFTHFTHFTxHHFTBDSCHFTHFTLFTBDLFTLFTxHSLFTCC333335xHBDCCCCxHSxHBDxHS36xHBDxHSxHBDxHS