1=86442=803=86CC45CC67891011121314=751516=150fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH17fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH18fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH19BDfHfHfHSfHfHLTLTHFT20CCfHBDfHfHfHSfHfHfHSfH21fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH22fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH23fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH24fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH25fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH26SBDSBDSBDBDS27SBDSBDLTHFTLFT28CCfHBDfHfHfHSfHfHfHSfH29fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH30fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH31fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH32fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH33fHBDfHfHfHSfHfHfHSfH34BDSSBDSBDSBD35BDSBDSHFTLTLFT36xHBDxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH37BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH38BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH39BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH40BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH41BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH42BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH43BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH44BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH45BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH46BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH47BDxHxHHCoHHCxHxHxHHCoHxH48BDxHBDxHxHBDBDxHS49xHxHxHBDBDxHBD50BDxHSxHxHBDBDxHS51xHxHxHBDBDxHBD52BDxHSxHxHBDBDxHS53xHxHSxHSSxHoHS54xHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH55xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH56xHBDxHxHBDxHxHBDSxHSxHBDoH57SxH58BDxHxHxHxHxHxHBDxHSoH59xHxHxHSoHxHxHSoHxH60BDxHxHoHxHxHxHBDxHSoH61xHxHoHSxHxHxHSoHxH62BDxHxHxHxHxHxHBDxHSoH63xHxHxHSoHxHxHSoHxH64SxHBDSxHBDxHSBDxHSBD65xHSBDxHSBDxHSBDxHSBD66xHSBDxHSBDxHSBDxHBDS67SoHBD