Misc. Unsigned Bands - Jessica Vang - Ua Tswv Yexus Tsaug Text Guitar Tab

Learn song with the online tabulature player
I tabbed this song by ear, not 100% correct, but, to me its ok :)
Any questions or comments email me at, Nyobzoo913@hotmail.com
tabbed by: tsheejkoo

myspace.com/tsheejkoo


Intro:x2
e---0-----0-0--0-|
b--3-----3-3--3--|
g-2----------2---|
D----------------|
A----------------|
E----------------|

Verse:D, Em, A, D

      D           Em
Kuv ua tsis tau dlaab tsis kuv tug Tswv
       A           D
Yog tsis muaj Koj nyob ntawm kuv ib saab
       D           Em
Kuv lub neej yuav tsis zoo npaum le nuav
  A     D
Kuv thov qhuas Koj

      D           Em
Kuv ua Koj tsaug rua Koj txujkev hlub
      A            D
Kws Koj naj nub nchuav ndlwg lug rua kuv
      D             Em
Zoo le tug dlej ndlwg lug tsis txawj tu
  A   D
Hal-le-lu-jah

Chorus: G, D, Em, A, D, E, A, D
      G         D
Kuv ua Koj tsaug kuv tug Tswv Yexus
       Em           A
Kuv yuav kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
       D        Em
Kuv yuav nrug koj taug ib txujkev
       A          D
Hab yuav nyob nrug nraim koj moog le


Kuv ua koj tsuag rua koj txuj koob moob

Kws koj naj nub muab pub rua kuv

Ntau tshaaj cov nub qub kws nyob sau ntuj

Kws sua tsis taag

SOLO:
(the 5L3 means, keep finger 1 on B, 3rd fret, while lifting finger 3 on B, 5th fret, 
picked, kinda like the opposite of Hammering)
e---------|-5-5--------|-----------|------------|--7L5-7L5-7L5---|
b-0h3-5-7-|---7-7-5-0--|--0-3-5-5--|-5L3-5L3-7--|--------------7-|
G---------|------------|-----------|------------|----------------|
D---------|------------|-----------|------------|----------------|
A---------|------------|-----------|------------|----------------|
E---------|------------|-----------|------------|----------------|

e-5-5-------|---------|
b--7-7-5-0--|--3-0h3-3|
g-----------|---2-----|
D-----------|---------|
A-----------|---------|
E-----------|---------|

Chorus X2
      G         D
Kuv ua Koj tsaug kuv tug Tswv Yexus
       Em           A
Kuv yuav kwv khaublig ntoo nrug Koj moog
       D        Em
Kuv yuav nrug koj taug ib txujkev
       A          D
Hab yuav nyob nrug nraim koj moog le

Last Verse
      D           Em
Kuv ua tsis tau dlaab tsis kuv tug Tswv
       A           D
Yog tsis muaj Koj nyob ntawm kuv ib saab
       D           Em
Kuv lub neej yuav tsis zoo npaum le nuav
  A     D
Kuv thov qhuas Koj