1=110MTSBDHTSBDMTLTFT442xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH3xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH4xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH5xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH6xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH7xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH8xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH9xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH10xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH11xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH12xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH13xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH14xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH15xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH16xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH17xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH18xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH19xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH20xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH21xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH22xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH23xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH24xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH25xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH26xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH27xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH28xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH29xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH30xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH31xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH321xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH33xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH34xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH35xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH36xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH37xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH382xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH39xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH40xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH41xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH42xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH43xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH44xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH45xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH46xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH47xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH48xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH49xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxHCC1CC250xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH51xHBDxHoHSxHCC1CC2xHBDxHoHSxHCC1CC252xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH53xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxHCC1CC254xHBDxHoHSxHCC1CC2xHBDxHoHSxHCC1CC255xHBDxHoHSxHCC1CC2xHBDxHoHSxHCC1CC256xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH57xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH58xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH59xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH60xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH61xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH62xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH63xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH64xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH65xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH66xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH67xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH68xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH69xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH70xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH71xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH72xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH73xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH74xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH751xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH76xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH77xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH782xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH79xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH80xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH81xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxH82xHBDxHoHSxHxHBDxHoHSxHCC2CC1let ringlet ring83xHBDxHoHSxHCC2CC1xHBDxHoHSxHCC2CC184xHBDxHoHSxHCC2CC1xHBDxHoHSxHCC2CC185CC2CC1868788