14x=160RCRCRCRCRCRCRCRC442RiffRCRCRCRCRCRCRCRC3RCRCRCRCRCRCRCRC4RCRCRCRCRCRCRCRC5RCRCRCRCRCRCRCRC6RCBDRCRCBDRCRCBDRCRCBDRC7RCBDRCRCBDRCRCBDRCRCBDRC8RCBDRCRCBDRCRCBDRCRCBDRC9RCBDRCRCBDRCRCBDRCRCBDRC10IntroCC1CC2BDFTFTSFT11FTLTBDBDFTFTSFT12FTLTBDFTFTSFT13FTLTBDBDFTFTSFT14VerseFTLTBDFTFTSFT15FTLTBDBDFTFTSFT16FTLTBDFTFTSFT17FTLTBDBDFTFTSFTBD18FTLTBDFTFTSFT19FTLTBDBDFTFTSFT20FTLTBDFTFTSFT21FTLTBDBDFTFTSFTBD22FTLTBDFTFTSFT23FTLTBDBDFTFTSFT24FTLTBDFTFTSFT25FTLTBDBDFTFTSFTBD26FTLTBDFTFTSFT27FTLTBDBDFTFTSFT28FTLTBDFTFTSFT29FTLTBDBDFTFTSBDFTSBDFTSBD30ChorusrefCC2BDSCC2BDCC2SCC1BD31oHoHoHoH32CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD33oHoHFTSBDBDFTSBD34CC1BDCC1CC1SCC135CC1BDCC1CC1SCC136CC1BDCC1CC1SCC137CC1BDCC1FTLTFTLT38CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD39oHoHoHoH40CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD41oHoHFTSBDBDFTSBD42CC1BDCC1CC1SCC143CC1BDCC1CC1SCC144CC1BDCC1CC1SCC145CC1BDCC1FTLTFTLT46IntroCC1CC2BDFTFTSFT47FTLTBDBDFTFTSFT48FTLTBDFTFTSFT49FTLTBDBDFTFTSFT50VerseFTLTBDFTFTSFT51FTLTBDBDFTFTSFT52FTLTBDFTFTSFT53FTLTBDBDFTFTSFTBD54FTLTBDFTFTSFT55FTLTBDBDFTFTSFT56FTLTBDFTFTSFT57FTLTBDBDFTFTSFTBD58FTLTBDFTFTSFT59FTLTBDBDFTFTSFT60FTLTBDFTFTSFT61FTLTBDBDFTFTSFTBD62FTLTBDFTFTSFT63FTLTBDBDFTFTSFT64FTLTBDFTFTSFT65FTLTBDBDFTFTSBDFTSBDFTSBD66ChorusrefCC2BDSCC2BDCC2SCC1BD67oHoHoHoH68CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD69oHoHFTSBDBDFTSBD70CC1BDCC1CC1SCC171CC1BDCC1CC1SCC172CC1BDCC1CC1SCC173CC1BDCC1FTLTFTLT74CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD75oHoHoHoH76CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD77oHoHFTSBDBDFTSBD78CC1BDCC1CC1SCC179CC1BDCC1CC1SCC180CC1BDCC1CC1SCC181MTCC2SSLTCC1SSBD82CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD83CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD84CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD85CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD86CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD87CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD88CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD89CC1BDBDCC1BDFTSBDFTSBD90SoloCC2BDSCC2BDCC2SCC1BD91oHoHoHoH92CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD93oHoHFTSBDBDFTSBD94CC1BDCC1CC1SCC195CC1BDCC1CC1SCC196CC1BDCC1CC1SCC197CC1BDCC1FTLTFTLT98CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD99oHoHoHoH100CC2BDSCC2BDCC2SCC1BD101oHoHFTSBDBDFTSBD102CC1BDCC1CC1SCC1103CC1BDCC1CC1SCC1104CC1BDCC1CC1SCC1105CC1BDCC1FTLTFTLT106CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD107CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD108CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD109CC1BDBDCC1BDCC1SBDCC1BD110CC2CC1BDoHBD111SSLTLTFT3112CC1CC2BD113114