1=951424434567891011121314ShxHShxHoHxHxH15BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH16BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH17BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH18BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH19BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH20BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH21BDRCfHmcmcmcmcmcLFTmcHFTmcLTMTmc22BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH23BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH24BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH25BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH26BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH27BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH28BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH29BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH30BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH31BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH32BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH33BDShfHxHxCABD34BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH35BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH36BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH37BDfHxHBDShfHLFTxHHFTLTxHHFTHFTxH38BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH39BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH40BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH41BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH42BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH43BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH44BDShfHxHtaxHtaxHta45xHtaxHtaxHtaxHta46xHtaxHtaxHtaxHtaxHtaxHtaxHta47BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH48BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH49BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH50BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH51BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH52BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH53BDRCfHmcmcmcmcmcLFTmcHFTmcLTMTmc54BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH55BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH56BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH57BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH58BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH59BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH60BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH61BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH62BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH63BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH64BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH65BDShfHxHxCABD66BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH67BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH68BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH69BDfHxHBDShfHLFTxHHFTLTxHMTHFTxHRCxH70BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH71BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH72BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH73BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH74BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH75BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH76BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH77BDShfHxHxCABD78BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH79BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH80BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH81BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH82BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH83BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH84BDShfHxHslxHBDxHBDxHxHslxHxH85BDShfHxHxCABD86BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH87BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH88=90BDShfHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH89=83BDCCfH