1=100BDCCShShxHBDShxHHCSoTShoHBDoTShxHShcaxHcaxHHCcaShSShoH442BDxHShShxHBDSxHHCShShcaoToHcaoTBDcaShxHcaxHShcacaHCScaShxHoHSh3BDShxHShxHBDSxHHCShShoToHBDoTxHShxHcaShcaxHShHCScaShoH4xHBDShxHShBDHCxHSShcaoTShoHcaoTBDcaShxHcacaxHShcaShSHCcaxHShoH5BDCCShShxHBDSShHCxHoTShoHoTBDShxHxHcaShcaShcaHCSxHoHSh6BDxHShxHShBDHCxHShScaShoToHoTBDcaxHcaShcaShcaxHcaHCxHcaSShShoH7xHShBDShxHBDSShHCxHoTShoHoTBDShxHcaxHShcaxHSHCShcaoHSh8ShxHBDxHShBDSxHHCShoHcaoTShoTcaBDBTxHcaShcacaShxHcacaSShHCxHShoH9ShBDCCxHShBDShxHSHCoTShoHBDoTxHShxHcaShcaxHcaSHCShoHSh10BDxHShShxHBDShHCSxHcaShoToHcaoTBDxHcaShcaxHShcacacaShHCSxHShoH11ShBDxHxHShBDShHCSxHoTShoHoTBDShxHShxHcacaSHCxHcaShoHSh12BDxHShShxHBDShxHSHCcaoTShoHoTBDcacaShxHcaShcaxHcaSxHShHCcaoHSh13CCShBDxHShBDSxHHCShoHoTShBDoTShxHShxHcacaSxHcaShHCoHSh14BDShxHShxHBDSxHShHCShoToHcaBDcaoTcaxHShcaShxHcacaHCSxHcaShShoH15ShBDxHxHShBDShSxHHCoHoTShBDoTShxHcaShxHcaShxHcaHCSShoH16BDShxHShxHBDSxHShHCShoToHcaBDcaoTcaxHShcaShxHcacaHCSxHcaShShoH17ShBDCCxHShBDShxHSHCoTShoHBDoTxHShxHcaShcaxHcaSHCShoHSh18BDxHShShxHBDShHCSxHcaShoToHcaoTBDxHcaShcaxHShcacacaShHCSxHShoH19ShBDxHxHShBDShHCSxHoTShoHoTBDShxHShxHcacaSHCxHcaShoHSh20ShxHSHCcaoTShoHoTBDcacaShxHcaShcaxHcaSxHShHCcaoHSh21CCShBDxHShBDSxHHCShoHoTShBDoTShxHShxHcacaSxHcaShHCoHSh22BDShxHShxHBDSxHShHCShoToHcaBDcaoTcaxHShcaShxHcacaHCSxHcaShShoH23ShBDxHxHShBDShSxHHCoHoTShBDoTShxHcaShxHcaShxHcaHCSShoH24BDShxHShxHBDSxHShHCShoToHcaBDcaoTcaxHShcaShxHcacaHCSxHcaShShoH25ShBDCCxHShBDShxHSHCoTShoHBD