1Intro piano=83442345678ASMTLT9CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH10CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH11CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH12xHBDxHxHASxHxHASxHASMTLT13Intro 2CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH14xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD15CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH16xHBDxHxHASxHxHASxHASMTLT17Verso 1CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH18xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD19CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH20xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD21CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH22xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD23CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH24xHBDxHxHASxHxHASxHASMTLT25Verso 2CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH26xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD27CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH28xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD29CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH30xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD31CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH32xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD33xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT34EstribilloCCBDLTBDxHASBDxHBD35CCBDoHxHASxHES36CCBDLTBDxHASBDxHBD37CCBDoHxHASxHES38CCBDLTBDxHASBDxHBD39CCBDoHxHASxHES40CCBDLTBDxHASBDxHBD41CCBDoHxHASxHES42PuenteCCBDLTBDxHASBDxHBD43CCBDoHxHASxHES44Verso 3CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH45xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD46CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH47xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD48CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH49xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD50CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH51xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD52Verso 4CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH53xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD54CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH55xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD56CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH57xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD58CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH59xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD60xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT61EstribilloCCBDLTBDxHASBDxHBD62CCBDoHxHASxHES63CCBDLTBDxHASBDxHBD64CCBDoHxHASxHES65CCBDLTBDxHASBDxHBD66CCBDoHxHASxHES67CCBDLTBDxHASBDxHBD68CCBDoHxHASxHES69Estribillo 2CCBDLTBDxHASBDxHBD70CCBDoHxHASxHES71CCBDLTBDxHASBDxHBD72CCBDoHxHASxHES73CCBDLTBDxHASBDxHBD74CCBDoHxHASxHES75CCBDLTBDxHASBDxHBD76CCBDoHxHASxHES77CCBDLTBDxHASBDxHBD78CCBDoHxHASxHES79CCBDLTBDxHASBDxHBD80CCBDoHxHASxHES81CCBDLTBDxHASBDxHBD82CCBDoHxHASxHES83CCBDLTBDxHASBDxHBD84CCBDoHxHASxHES85PuenteCCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH86xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT87CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH88xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT89CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH90xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT91CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH92FTABDABDBDBDFTFTABDABDBDBDFTFTABDABDBDBDFTFTABDABDBDBDFTCCABDABDBDBDFTCCABDABDBDBDFTCCABDABDBDBDFTCCABDABDBDBDFT93SoloCCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH94xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD953CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH96xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD97CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH98xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD99CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH100xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD101CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH102xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD103CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH104xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD105CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH106xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD107CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH108xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT109xHBDxHxHASxHASMTLTASMTLT110EstribilloCCBDLTBDxHASBDxHBD111CCBDoHxHASxHES112CCBDLTBDxHASBDxHBD113CCBDoHxHASxHES114CCBDLTBDxHASBDxHBD115CCBDoHxHASxHES116CCBDLTBDxHASBDxHBD117CCBDoHxHASxHES118CCBDLTBDxHASBDxHBD119CCBDoHxHASxHES120CCBDLTBDxHASBDxHBD121CCBDoHxHASxHES122CCBDLTBDxHASBDxHBD123CCBDoHxHASxHES124CCBDLTBDxHASBDxHBD125CCBDoHxHASxHES126CCBDoHxHASxHES127FinalCCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH128xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD129CCBDoHxHASxHxHBDxHxHASxH130xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBD131xHAS