1=16044234567891011121314151617LTLMTLTLMTLTLMT18riff2541934205421LTLMTLTLMTLTLMT34622542334245425342654273428542934305431343254333434riff34435LMTLTLMTLTLMTLT33637LMTLTLMTLTLMTLT33839LMTLTLMTLTLMTLT3404142riff454433444544534465447344854493450jazz985178522453985478552456985778582459986078612462riff nervoso4463346444656634676468446934704471723473HMTHMTHMTLMTLMTLMTLTLTLTHFTHFTHFTLMTLMTLTLT6467444757677HMTHMTHMTLMTLMTLMT787980818283LMTLMTLMTLMT68485LMTLMTLMTLTLTLT8687LMTLMTLMTLMT68889LMTLMTLMTLTLTLT90LMTLMTLMTLMTLMTLMTLMTLMTLMT33391LMTLMTLMTLMTLMTLMT3392LMTLMTLMTLMTLMTLMTLMTLMTLMT33393HMTHMTHMTLMTLMTLMTLTLTLTHFTHFTHFT694=1609596979899100101LTLMTLTLMTLTLMT102muda tempo=140103104105LMTLMTLMTLMTLTLTLTLT106107LTLTLTLT6108109HMTHMTHMTLMTLMTLTLTLT64333110=22044111112113114115116117LTHFT118=220119120121122123124125LMTLTLMTLT126base-solo=1605412734128541293413054131341325413334134441351362413744138139LMTLTLMTLTLMTLT24614044141142LTLTLTLTLTLT2433143HMTHMTHMTHMTHMTHMTLMTLMT443333144oHoHoHoHoHoHoHoH145LMTLMTLMTLTLTLT24146147148149150151152HMTHMTHMTLMTLMTLMTLTLTLTHFTHFTHFTLFTLFTLFT44615324154155156157158159LMTLTLMTLTLMTLT4416024161HMTLMTHMTLMTHMTLMT162163164165166167LMTLTLMTLTLMTLT168HMTHMTHMT3169LMTLMTLMTLTLTLT33170solo2=130171172173174175176177LMTLMTLMTLMT178179180181182183184185186187188189190191192193LMTLMTLMT194195196197198199200201202LFTLFTLFTLFTLFT33203LFTLFTLFTLFTLFT33204LFTLFTLFTLFTLFT33205LFTLFTLMTLMTLMTLMT3206LFTLFTLFTLFTLFT33207LFTLFTLFTLFTLFTLFT33208LFTLFTLFTLFTLFTLFT33209LFTLFTLFTLFTLFTLFT33210LFTLFTLFTLFTLFTLFT33211LFTLFTLFTLFTLFTLFT33212LFTLFTLFTLFTLFTLFT33213214LFTLFTLFTLFTLFTLFT33215LFTLFTLFTLFTLFTLFT33216LFTLFTLFTLFTLFTLFT33217218219220221222223224225226