d#A#F#C#G#C#1Tune Drop C#=9044234567Verse 18910111213P. M.P. M.14XXXXXXXX1555005555550000000078P. M.P. M.P. M.P. M.165500555555005555557817550055555500000000P. M.P. M.18550055555500777441920212223Verse 22425262728P. M.P. M.2930XXXXXXXX3155005555550000000078P. M.P. M.P. M.P. M.3255005555550055555533550055555500000000P. M.P. M.P. M.345500555555007774435Chorous 1999999369999994254P. M.377777773877777720423955555540555555XX41222425555555555555555555555555555555555554344454647Verse 348495051525354XXXXXXXXP. M.P. M.P. M.P. M.555500555555000000007856550055555500555555P. M.P. M.P. M.P. M.575500555555000000005855005555550077744P. M.59Chorous 299999999999960999999425461777777777777P. M.6277777720426355555555555564555555XX6522266555555555555555555555555555555555555P. M.P. M.P. M.P. M.67Bridge35036035036005½3P. M.P. M.P. M.P. M.68350360350360000333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.690100300100300013703103105305fullP. M.P. M.P. M.P. M.71Solo35036035036005½3P. M.P. M.P. M.P. M.72350360350360000333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.730100300100300013743103105305fullP. M.P. M.P. M.P. M.75000000000XXXXXX777888888XXXXXX76XXX333XXXXXX555000000P. M.P. M.P. M.77000000XXXXXX777888888XXXXXX78XXX333XXXXXX555000000P. M.P. M.P. M.79000000XXXXXX777888888XXXXXX80333XXXXXX555000000P. M.P. M.P. M.81000000XXXXXX777888888XXXXXX82XXX333XXXXXX555000000838400085000860008700088899091Outro9293949596979899100101102103104105106107108109110