gDAE1pick up drum=73442Intro22222222236797666666444444444457777 96Verse.1เดินเข้ามาซอยศุนย์วิจัย7เดินเข้าไปด้วยใจและใจ 8ที่มีจุดหมาย 9ก็หวังได้พบเธอ0710Verse.2กิน__ก๋วย__เตี๋ยว__ซัก__ชาม__แล้ว__กัน___222222444411วอน__ซัก__วัน__แค่__เพียง__ได้___เจอ ___666666612เธอ___อยู่___หน้า___ร้าน____ 44444 ข้อ___อ้าง___อยาก___เจอ___เธอ413799999มอง___ตะ___เกียบ…11914Prehook77ที่___คู่___กัน____ 777ดู__ช่าง__หวาน__น้ำ77715ตาล___ไม่___ต้อง___เติม____66666มัน__ต่าง___กับ___ฉัน___จริงๆ…666661644เหมือน___ช้อน___ที่___ดู____ช่าง____เดียว444444177_____ดาย_____77999991199189เธอช่วยมาเสิฟได้มั๊ย.91219Hook7นะ__คน__ดี__ ช่วย__มา__เสิฟ__ตรง__นี้7777206ที่___หัว___ใจ 644ไม่__เอา__เส้น__เล้ก_เส้น_ใหญ่…42144แต่__ขอ__เส้น__ใจ__ก็444622พอ__แล้ว2222222ไม่_ต้อง_เติม_น้ำ_ใส.…222237ไม่__จำ__เป็น__77ก็__แค่__เพียง__ได้__เห็น7 724 หน้า___เธอ___ก็___ใส___พอ6644ฉัน_เอง_ไม่_425รูป_ไม่_หล่อ4แต่___ฉัน___ดี___พอ___จะ__4444626เม๋า__ทั้ง__ใจ___เธอ2222227222222222221228Solo2222222222967966666663044444444431777999991199322222222222336796666666344444444443577799999มอง___ตะ___เกียบ 11936Prehook ที่คู่กัน ดู_ช่าง_หวาน_น้ำ37 ตาลไม่ต้องเติมมันต่างกับ38ฉัน_จริงๆ เหมือนช้อนทีดู39ช่าง___เดียว______40เธอช่วยมาเสิฟได้มั๊ย.…91241Hook7นะ__คน__ดี__ ช่วย__มา__เสิฟ__ตรง__นี้7777426ที่___หัว___ใจ 64 ไม่__เอา__เส้น4443เล้ก_เส้น_ใหญ่ 4แต่___ขอ___เส้น___ใจ___ก็____4444644พอ__แล้ว___________2222222ไม่_ต้อง_เติม_น้ำ_ใส.…222457ไม่__จำ__เป็น__77ก็__แค่__เพียง__ได้7 746เห็น__ หน้า___เธอ___ก็___ใส___พอ6644ฉัน_เอง_ไม่_447รูป_ไม่_หล่อ4แต่___ฉัน___ดี___พอ___จะ__4444648เม๋า__ทั้ง__ใจ___เธอ222224999999999 เธอช่วยมาเสิฟได้มั๊ย.9119950Hook นะคนดีช่วยมาเสิฟตรงนี้751ที่_หัว_ใจ ไม่__เอา__เส้น52เล้กเส้นใหญ่…แต่ขอเส้นใจก็…53พอ__แล้ว___________11989119ไม่_ต้อง_เติม_น้ำ_ใส.89113547ไม่__จำ__เป็น__77ก็__แค่__เพียง__ได้7 755เห็น_ หน้า_เธอ_ก็_ใส_พอ6644ฉันเองไม่456รูป_ไม่_หล่อ4แต่___ฉัน___ดี___พอ___จะ__4444657เม๋า__ทั้ง__ใจ___เธอ2222222258444664 เช็ค___บิล____ที่4464659หัว__ใจ__ที่__เหลือเท่าไรไม่ต้องทอน4760761476279119119637