Standard (EADGBE)

Do you like Waffles?

Yeah, we like waffles!

Do you like pancakes?

Yeah, we like pancakes!

Do you french toasts?

Yeah, we like french toasts!

Dit di-da dit, can't wait to get a mouthful!

Waffles! Bah doop boop,

boo be doo be doo.

Waffles!Bah doop boop,

boo be doo be doo.

Waffles! Bah doop boop,

boo be doo be doo

Waff- Dit di-da dit, can't wait to get a mouthful!

Do you like Waffles?

Yeah, we like waffles!

Do you like pancakes?

Yeah, we like pancakes!

Do you french toasts?

Yeah, we like french toasts!

Dit di-da dit, can't wait to get a mouthful!