1=80BDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca442ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca3ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca4ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca5ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca6ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca7ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca8ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca9ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca10ShBDcaShcaShStaSSmccaShca11ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca12ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca13ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca14ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca15ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca16ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca17ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca18ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca19ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca20ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca21ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca22ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca23ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca24ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca25ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca26ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca27ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca28ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca29ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca30ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca31ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca32ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca33ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca34ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca35ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca36ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca37ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca38ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca39ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca40ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca41ShBDcaShcaShStaSSmc42ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca43ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca44ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca45ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca46ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca47ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca48ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca49ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca50ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca51ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca52ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca53ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca54ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca55ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca56ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca57ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca58ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca59ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca60ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca61ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca62ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca63ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca64ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca65ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca66ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca67ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca68ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca69ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca70ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca71ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca72ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca73ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca74ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca75ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca76ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca77ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca78ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca79ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca80ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca81ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca82ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca83ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca84ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca85ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca86ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca87ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca88ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca89ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca90ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca91ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca92ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca93ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShCCStaSSmccaShca94ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShCCStaSSmccaShCCca95ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca96ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca97ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca98ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca99ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca100ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca101ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca102ShBDcaShcaShStaSSmccaShcaBDShcaBDShBDcaShStaSSmccaShca