11st Verse=104xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH442xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH9xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15ChorusCC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH19CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH20xHBDxHSxHxHBDxHxHSoH21CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH23xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH292nd VersexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH30xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH31xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH32xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH34xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH38xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH39xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH40xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH41xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH42xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH43ChorusCC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH46xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH47CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH48xHBDxHSxHxHBDxHxHSoH49CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH50xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH51xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH52xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH53CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH54xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH55=103xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH56Guitar SoloxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH58xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH59CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH60xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH61CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH62xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH63CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH64xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH65CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH66xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH67CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH68xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH69CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH70xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH71CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH72xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH73CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH74xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH75CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH76xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH77CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH78xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH79CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH80xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHS81CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH82xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH83CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH84xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH85CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH86xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH87CC2BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH88Schoolyard Sound FXxHBDxHxHBDxHxHBDxHxHSxH89CC1BDxHxHBDxHxHBDxHxHSoH90