Piter Wilkens - Dunsje Mei Dy Chords

 
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Em : 0-2-2-0-0-0

Am : X-0-2-2-1-0

Bm : 2-2-4-4-3-2

Intro

Em
---0-0---0-0---0-0--------|
---0-0---0-0---0-0--------|
---0-0---0-0---0-0--------|
---2-2---2-2---2-2--------|
--------------------------|
-0-----0-----0-----0-2-3--|
Sis EmJitske, sis fanke, skink Ammy nochris yn foarEmdat ik wer in nacht yn it Bmtsjuster ferdwyn ik Emkom hjir al salang, do Amkinst my sa goed en ik Bmwol net wer allinne nei hûs ta gean hjoed It Amis slutingstiid en de Emkroech is al leech en Amwat ik dy freegje is Bmwier net sa dreech de Amwrâld fan tsjintwurdich, it giet Emon my foarby mar dat Bmkin ik ferjitte as ik dûnsje Emmei dy Sis EmJitske myn frijheid, dêrAmfoar doch ik in moard mar myn Emjild smyt ik altyd as Bmwetter oerboard de Embern hjir se sjogge my as in Amalkoholist mar ik Bmfocht ek foar har frijheid, ik wie in baas masinist 'k Ha de Amoarloch oerlibbe, it lok Emlake my oan mar myn Ammaten fan eartiids binn' alleBmgear al ferstoarn hege Ampiken, djippe deltes, sa Emgie dat mei my en Bmlit my no dûnsje, dûnsje Emmei dy Sis EmJitske ik ha my noait Ambûn oan in frou 'k Emha it in pear kear besocht, mar ik Bmwie sy net trou ik Emken elke haven, ik Amken elke hoer en Bmkrige ik de kâns, dan die ik it grif oer Do Amwolst it net leauwe, mar 'k wie in Emtûke jong fint en ik Amlibbe foar de folle twaBmhûndert prosint ik Amlibbe sa blier en sa Emrom en sa frij mar Bmkom lit my dûnsje, dûnsje Emmei dy Sis EmJitske, sis fanke, it is om Amdy dat ik hjir kom do Emlitst my mar seure en ik Bmpraat soms sa dom ik Emwit it wurdt hurd minder mei 't Amâlde ferstân mar Bmdraai noch in bandsje en jou my dyn hân Myn Amlibben hie kleur en it Emwie lang net min en om Amhjir fuort te tarren, dêrBmoan ha 'k gjin sin alles Amwat ik noch ha, o do Emkrijst it fan my as Bmik noch ien kear dûnsje, ja dûnsje Emmei dy

Em Am Em Bm Em Am Bm

Am Em Am Bm Am Em Bm Em

Sis EmJitske, sis fanke, skink Ammy nochris yn Em Bm -BREAK- foardat ik foargoed yn it tsjuster Emferdwyn

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.