1Intro=160BDxHASoHASBDoHASoHASBDoHASoHASBDoHASoH442BDxHASoHASBDoHASoHASBDoHASoHASBDoHASoH3BDxHASoHASBDoHASoHASBDoHASoHASBDoHASoH4BDxHASoHASBDoHASoHASBDoHASoHASBDoHASoH5Pre6ASASASASASASASASASASASASASASASAS7VersexHxHASxHBDxHBDxHxHASxHxH8xHxHASxHBDxHBDxHxHASxHCC2xH9xHxHASxHBDxHBDxHxHASxHxH104xxHxHASxHBDxHBDxHxHCC1ASBDCC1ASBD11PreASASASASASASASASASASASASASASASAS12ChorusBDoHoHASxHoHBDoHxHASoHoH13BDoHoHASoHoHBDoHoHASoHoH14BDoHoHASxHoHBDoHxHASoHoH154xoHBDoHASoHoHASoHoHBDoHASoHoHBDoHCC2ASoHCC1ASoH16PrASASASASASASASASASASASASASASASAS17VersexHxHASxHBDxHBDxHxHASxHxH18xHxHASxHBDxHBDxHxHASxHCC2xH19xHxHASxHBDxHBDxHxHASxHxH204xxHxHASxHBDxHBDxHxHCC1ASBDCC1ASBD21ASASASASASASASASASASASASASASASAS22Chorus 2MTBDLTLTBDFTFTESMTBDLTLTBDFTFTBDFTESFTBD3323MTBDLTLTBDFTFTBDESMTLTBDLTFTBDFTFTBDESFT33244xMTBDLTLTBDFTFTBDESMTLTBDLTFTBDFTFTBDESFT33