eBGDAE1=824428880656886038888800868643333330031310523333233023020633333300313107233332330230208Verse 18880606886098888800868610333333003131011233332330230201233333300313101323333233023020148880606886015888880086861633333300313101723333230202018Chorus 1330333033191203230322020103131031221330333033221203230322320103131031242010313110925Verse 288806068860268888800868627333333003131028233332330230202933333300313103023333233023020318880606886032888880086863333333300313103423333230202035Chorus 23303330333612032303237201031310312383303330333912032303240201031310314120103113103142Bridge 155535444354355535453553534455535444354555535453553534655535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX784755535553XXX365535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX4855535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX4955535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX3331XXXXXXXXXXXXXXXX4450757575787564646435517575757875645353552757575787564646435537575757875645345355455535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX785555535553XXX365535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX5655535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX5755535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX333111111111445855535444355955535444356055535444356155535444356255535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX786355535553XXX365535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX6455535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX6555535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX3331111111114466757575787564646435677575757875645353568757575787564646435697575757875645345357055535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX787155535553XXX365535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX7255535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX7355535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX333111111111447411233175=6276The Other PartI always feel like playing Knives Out at this part3455334553345533455334553345533345533345533345533345533345533345537733355333355333355333355333355333355355677555677555677555677555677555677578567755677556775567755677556775556775556775556775556775556775556775795677556775567755677556775567756778677867786778677867788013331133311333113331133311333111233111233111233111233111233111233181335533355333553335533355333553123311233112331123311233112331823102031020310203102031020310203202032020310203102031020310208302220022200222002220022200222002220022200222002220022200222084345533455334553345533455334553334553334553334553334553334553334553853335533335533335533335533335533335535567755567755567755567755567755567758656775567755677556775567755677555677555677555677555677555677555677587567755677556775567755677556775677867786778677867786778881333113331133311333113331133311123311123311123311123311123311123318933553335533355333553335533355312331123311233112331123311233190310203102031020310203102031020320203202031020310203102031020910222002220022200222002220022200222002220022200222002220022209234553345533455334553345533455333455333455333455333455333455333455393333553333553333553333553333553333553556775556775556775556775556775556775945677556775567755677556775567755567755567755567755567755567755567759556775567755677556775567755677567786778677867786778677896133311333113331133311333113331112331112331112331112331112331112331973355333553335533355333553335531233112331123311233112331123319831020310203102031020310203102032020320203102031020310203102099022200222002220022200222002220022200222002220022200222002220100345533455334553345533455334553334553334553334553334553334553334553101333553333553333553333553333553333553556775556775556775556775556775556775102567755677556775567755677556775556775556775556775556775556775556775103567755677556775567755677556775677867786778677867786778104133311333113331133311333113331112331112331112331112331112331112331105335533355333553335533355333553123311233112331123311233112331106310203102031020310203102031020320203202031020310203102031020107310203102031020310203102031020320203202031020310203102031020108Bridge 2=82555354443510955535453553531105553544435111555354535535311255535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX7811355535553XXX365535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX11455535553XXX355535553XXXX65646564XXXX3331XXXXXXXX11555535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX3331XXXXXXXXXXXXXXXX441167575757875646464351177575757875645353511875757578756464643511975757578756453453512055535553XXX355535553XXXX6564la6564laXXXXla3331laXXXXlaXXXX7812155535553XXX365535553XXXX6564la6564laXXXXla3331laXXXXlaXXXX12255535553XXX355535553XXXX6564la6564laXXXXla3331laXXXXlaXXXX12355535553XXX355535553XXXXXXXX55534442XXXX3331111144Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationChange tuning (R)