1=11044234567fHfHfHfH8fHfHfHfH9fHfHfHfH10ESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES11CC1BDBDBDBDcC12BDBDESBD13BDBDESBD14BDESBDBD15ESBDBDES16BDBDESBD17BDESBDBD18ESLTFTHTLMTfHcC19cbBDcbcbBDcbcbBDcbcbBDcb20CC1BDCC1CC1BDCC121rbBDrbrbBDrbrbBDrbrbBDRC222ESESESESESESESESESESESESCC1ESESESESESESESESESESESESCC123RC1RC1HTHTLTFTFTcCcCfHxH24RC2CC2RC2CC2RC2CC2RC2cC25oHoHoHoH26HMTLMTLMTASESCC2cC2728BDBDESBD29BDBDESBD30BDESBDBD31ESBDBDES32BDBDESBD33BDESBDBD34ESLTFTHTESESESESESESESESESESESES35CC1cbcbBDcbcbBDcbcbBDcb36CC1BDCC1CC1BDCC137rbBDrbrbBDrbrbBDrbrbBDRC238ESESESESESESESESESESESESCC1ESESESESESESESESESESESESCC139ESESESESESESESESESESESESESESESESLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTHTHTHTHTHTHTHTHTcC403xCC2rbCC2rbCC2rbCC2cC41